An Comhdhéanamh - comite255

composition title

An Comhdhéanamh

Composition

Na comhaltaí atá ar an bpainéal faoi láthair

Tá ar an bpainéal seachtar arna dtoghadh as measc iarchomhaltaí na Cúirte Breithiúnais agus na Cúirte Ginearálta, comhaltaí de chúirteanna uachtaracha náisiúnta agus dlíodóirí a n-aithnítear a n-inniúlacht, agus déanfaidh Parlaimint na hEorpa duine amháin acu a mholadh.

Déanann an Chomhairle na comhaltaí a cheapadh ar feadh tréimhse ceithre bliana ar thionscnamh Uachtarán na Cúirte Breithiúnais.

Ón 1 Márta 2018 is é Christiaan Timmermans atá mar chathaoirleach ar an bPainéal. Tá sé comhdhéanta faoi láthair de Christiaan Timmermans, Simon Busuttil, Frank Clarke, Carlos Lesmes Serrano, Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, Andreas Voßkuhle agus Mirosław Wyrzykowski (féach Cinneadh Uimh. 2017/2262 ón gComhairle an 4 Nollaig 2017).

[féach chomh maith Previous composition of the panel]

Asset Publisher

Christiaan Timmermans

Rugadh in 1941 é; Référendaire ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (1966-69); Oifigeach den Choimisiún Eorpach (1969-77); Dochtúireacht sa Dlí (Ollscoil Leiden, 1973); Ollamh le Dlí na hEorpa ag Ollscoil Groningen (1977-89); Leas-Bhreitheamh ag Cúirt Achomhairc Arnhem; Ard-Stiúrthóir Cúnta ag Dlísheirbhís an Choimisiúin Eorpaigh (1989-2000); Ollúnacht sa Dlí um Chosaint Bhreithiúnach Eorpach ag Ollscoil Amstardam (1997-2004) agus Ollamh ar cuairt ag Ollscoil Cambridge agus Scoil Dlí Fordham (Nua Eabhrac); Breitheamh ag an gCúirt Bhreithiúnais (2000-2010); Ollúnacht Pieter Sanders ag Dámh an Dlí in Ollscoil Rotterdam (2010-2012); Comhalta Fernand Braudel ag an Institiúid Ollscoile Eorpach i bhFlórans (2011); Leas-Uachtarán Sheomra na mBreithiúnas chomhlacht rialaithe airgeadais Aontas Chumainn Sacair na hEorpa ó 2012; Comhalta de Choiste Eiticiúil an Choimisiúin Eorpaigh ó 2016; Comhalta den phainéal dá bhforáiltear in Airteagal 255 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh ó Mhárta 2014 agus uachtarán an phainéil ó Mhárta 2018.

Simon Busuttil

Rugadh in 1969 é; Dochtúireacht sa Dlí (Ollscoil Mhálta, 1993); Máistreacht sa Léann Eorpach (Ollscoil Sussex, 1994); Máistreacht dlí sa DIdirnáisiúnta (Ollscoil Mhálta, 1995); Comhalta de Bharra Mhálta (ó 1994); Léachtóir ar cuairt ag Ollscoil Mhálta; Comhalta de bhunfhoireann chaibidlíochta Mhálta maidir le haontachas leis an Aontas Eorpach (1999-2003); Ceann Ionad Faisnéise Mhálta agus an Aontais Eorpaigh, le freagracht as an bhfeachtas cumarsáide poiblí roimh an reifreann maidir leis an Aontas Eorpach (1999-2003); Comhalta de Pharlaimint na hEorpa (2004-2013); Urlabhraí Pháirtí an Phobail Eorpaigh ag an gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile i bParlaimint na hEorpa (2009-2013); Leas-Cheannaire an Pháirtí Náisiúnta, Málta (2012-2013); Ceannaire an Fhreasúra, Ceannaire an Pháirtí Náisiúnta (2013-2017); Comhalta de Theach na nIonadaithe, Málta (ó 2013); Comhalta den phainéal dá bhforáiltear in Airteagal 255 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh ó Mhárta 2018.

Frank Clarke

Rugadh in 1951 é; Céim sa Mhatamaitic agus san Eacnamaíocht  ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (1972); Céim d’Abhcóidí, Óstaí an Rí, Baile Átha Cliath (1973); Abhcóide (1973 -1985); Abhcóide Sinsearach (1985-2004); Ollamh in Óstaí an Rí (1978-1995); Cathaoirleach Chomhairle Bharra na hÉireann (1993-1995); Binseoir d’Óstaí an Rí (1995); Comhalta de Chumann Idirnáisiúnta an Bharra (1997-2004), Comh-Chathaoirleach Fhóram na nAbhcóidí (1998-2002); Cathaoirleach Chomhairle Óstaí an Rí (1999-2004); Breitheamh den Ard-Chúirt (2004-2012); Cathaoirleach an Choimisiúin Reifrinn maidir leis an dara Reifreann ar Chonradh Liospóin (2009); Breitheamh Cónaithe ag Coláiste Uí Ghríofa, Baile Átha Cliath (ó 2010); Ollamh Taca, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath (ó 2012); Ollamh Taca, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh (ó 2013); Gradam do Chomhaltacht Oirirc Choláiste Uí Ghríofa (2017); Breitheamh den Chúirt Uachtarach (2012-2017); An Príomh-Bhreitheamh (ó 2017); Comhalta den phainéal dá bhforáiltear in Airteagal 255 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh ó Mhárta 2018.

Carlos Lesmes Serrano

Rugadh in 1958 é; Bronnadh céim sa dlí air ó Ollscoil Féinrialaitheach Mhaidrid (1980); Breitheamh sa Chúirt in San Mateo, Castellón de la Plana (1984); Dlíodóir in Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí sa Chúirt Phroibhinse in Alicante (1984); Ionchúisitheoir ag an Ard-Chúirt Bhreithiúnais de Réigiún Féinrialaitheach Mhaidrid (1985-1992); Ionchúisitheoir sa Chúirt Bhunreachtúil (1992-1993); Sainbhreitheamh is Giúistís sa Dlísheomra um Chúrsaí Riaracháin faoi Dhíospóid dArd-Chúirt Bhreithiúnais an Réigiúin Fhéinrialaithigh de Valencia (1993- 1997); Ard-Stiúrthóir um Dhiúltú Coinsiasach (An Aireacht um Dhlí agus Cirt) (1996-2000); Ard-Stiúrthóir um Chaidrimh leis an tSeirbhís Bhreithiúnach (An Aireacht um Dhlí agus Cirt) (2000-2004); Uachtarán an Dhlísheomra um Chúrsaí Riaracháin faoi Dhíospóid den Ard-Chúirt Náisiúnta (1997-2005); Uachtarán Gníomhach na hArd-Chúirte Náisiúnta (2008-2009); Breitheamh is Giúistís den Tríú Dlísheomra (um Chúrsaí Riaracháin faoi Dhíospóid) den Chúirt Uachtarach (ó 2010); Uachtarán na Cúirte Uachtaraí agus Chomhairle Ghinearálta na mBreithiúna (ó 2013); Comhalta den phainéal dá bhforáiltear in Airteagal 255 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh ó Mhárta 2018.

Maria Eugenia Martins De Nazare Ribeiro

Rugadh in 1956 í; Staidéar ar an dlí i Liospóin, sa Bhruiséil agus i Strasbourg; Advogada sa Phortaingéil (1982-1984) agus sa Bhruiséil (1984-1986); Taighdeoir Neamhspleách ag an Institiúid um Léann Eorpach ag Saor-Ollscoil na Bruiséile ; Réferendaire leis an mbreitheamh Portaingéileach ag an gCúirt Bhreithiúnais, J. C. Moitinho de Almeida (1986-2000), ina dhiaidh sin le huachtarán na Cúirte Chéadchéime, Bo Vesterdorf (2000-2003); Breitheamh ag Cúirt Ghinearálta an Aontais Eorpaigh (2003-2016); Uachtarán an Dlísheomra (2007-2010 agus 2013-2016); Uachtarán an choiste um “Rialacha nós imeachta” na Cúirte Ginearálta (2013-2016); Comhalta den phainéal dá bhforáiltear in Airteagal 255 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh ó Mhárta 2018.  

ANDREA VOßKUHLE

Rugadh in 1963 é; Staidéar ar an dlí ag Ollscoil Bayreuth agus Ollscoil München (1983-1989); Dochtúireacht sa dlí ag Ollscoil München (1992); Creidiúnú ollscoile bainte amach ag Ollscoil Augsburg (1998); Ceaptha mar Ollamh Ollscoile ag Ollscoil Freiburg im Breisgau, Stiúrthóir na hInstitiúide um Eolaíocht Pholaitiúil agus Fealsúnacht Dlí (1999); Comhalta de Choláiste Eolaíochta Bheirlín (2006-2007); Comhalta de Roinn na nEolaíochtaí Sóisialta ag Acadamh na nEolaíochtaí Bheirlín agus Brandebourg (ó 2007) agus d’Acadamh Gearmánach na nEolaíochtaí – Leopoldina (ó 2018); Leas-Uachtarán ag Cúirt Bhunreachtúil na Cónaidhme agus Uachtarán an dara dlísheomra ag an gCúirt Bhreithiúnais (ó 2008); Uachtarán ag Cúirt Bhunreachtúil na Cónaidhme (ó 2010) Comhalta den phainéal dá bhforáiltear in Airteagal 255 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh ó Mhárta 2018. 

Mirosław Wyrzykowski

Rugadh in 1950 é; Dochtúireacht sa Dhlí (Ollscoil Vársá, 1975); Céim iarDhochtúireachta (1986); Ollamh le Dlí ag Ollscoil Vársá (1991); Ceann na Roinne um Shaoirsí agus Cearta Bunreachtúla ag Oifig an Choimisinéara um Chearta na Saoránach (1988-1990); Comhalta de Chomhairle Reachtaíochta an Phríomh-Aire (1990-1993 agus 1996-2001); Ollamh ag an Institiúid um Dhlí Comparáideach na hEilvéise (1990-1995); Déan Tánaisteach (1996-1999) agus Déan (1996-1999) ag Dámh an Dlí ag Ollscoil Vársá; Stiúrthóir an Ionaid um  Bhunreachtúlachas agus Cultúr an Dlí ag Institiúid um Ghnóthaí Poiblí (1996-2001); Ollamh ar cuairt ag Ollscoil na hEorpa Láir i mBúdaipeist (1997-2014); Comhalta de Choiste Comhairleach Dlíthiúil den Aire um Ghnóthaí Eachtracha (1999-2001 agus 2012-2016); Giúistís ag an mBinse Bunreachta (2001-2010); Uachtarán den Choiste um Eolaíocht Dhlíthiúil d’Acadamh Eolaíochta na Polainne (2011-2015); Léachtóir ag, inter alia, ollscoileanna i bPáras (Sorbonne), Bonn, Sydney, Konstanz, Bayreuth; Comhalta den phainéal dá bhforáiltear in Airteagal 255 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh ó Fheabhra 2016.

Committee Footer web content element