An Comhdhéanamh - comite255

composition title

An Comhdhéanamh

Composition

Na comhaltaí atá ar an bpainéal faoi láthair

Tá ar an bpainéal seachtar arna dtoghadh as measc iarchomhaltaí na Cúirte Breithiúnais agus na Cúirte Ginearálta, comhaltaí de chúirteanna uachtaracha náisiúnta agus dlíodóirí a n-aithnítear a n-inniúlacht, agus déanfaidh Parlaimint na hEorpa duine amháin acu a mholadh.

Déanann an Chomhairle na comhaltaí a cheapadh ar feadh tréimhse ceithre bliana ar thionscnamh Uachtarán na Cúirte Breithiúnais.

Ón 1 Márta 2018 is é Christiaan Timmermans atá mar chathaoirleach ar an bPainéal. Tá sé comhdhéanta faoi láthair de Christiaan Timmermans, Simon Busuttil, Frank Clarke, Carlos Lesmes Serrano, Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, Andreas Voßkuhle agus Mirosław Wyrzykowski (féach Cinneadh Uimh. 2017/2262 ón gComhairle an 4 Nollaig 2017).

[féach chomh maith Previous composition of the panel]

 

 

Asset Publisher

Allan Rosas

Rugadh é in 1948; dochtúireacht sa dlí ó Ollscoil Turku (an Fhionlainn); ollamh le dlí in Ollscoil Turku (1978-1981) agus in Ollscoil Åbo Akademi (Turku/Åbo) (1981-1996); Stiúrthóir Institiúid um Chearta an Duine Ollscóil Åbo Akademi (1985-1995); ionadaí Rialtas na Fionlainne i dtoscaireachtaí na Fionlainne nó mar chomhairleoir dóibh ag comhdhálacha agus cruinnithe idirnáisiúnta éagsúla, comhalta de agus saineolaí ar choimisiúin agus coistí dlí de chuid rialtas agus Pharlaimint na Fionlainne agus do na Náisiúin Aontaithe, do Unesco, don Eagraíocht um Shlándáil agus Comhar san Eoraip (ESCE) agus do Comhairle na hEorpa (1977-1995); Stiúrthóir agus Príomhchomhairleoir dlí i seirbhís dlí an Choimisiúin Eorpaigh, le freagracht don chaidreamh seachtrach (1995-2001); Leas-Ardstiúrthóir Sheirbhís Dlí an Choimisiúin Eorpaigh (2001-2002); breitheamh den Chúirt Bhreithiúnais (2002-2009); ollamh ar cuairt i gColáiste na hEorpa, in Ollscoil Gent, in Ollscoil Heilsincí agus comhalta sinsearach in Ollscoil Turku; comhalta de Choiste Eitice Neamhspleách an Choimisiúin Eorpaigh ó 2019 i leith.

Mirosław Wyrzykowski

Rugadh in 1950 é; Dochtúireacht sa Dhlí (Ollscoil Vársá, 1975); Céim iarDhochtúireachta (1986); Ollamh le Dlí ag Ollscoil Vársá (1991); Ceann na Roinne um Shaoirsí agus Cearta Bunreachtúla ag Oifig an Choimisinéara um Chearta na Saoránach (1988-1990); Comhalta de Chomhairle Reachtaíochta an Phríomh-Aire (1990-1993 agus 1996-2001); Ollamh ag an Institiúid um Dhlí Comparáideach na hEilvéise (1990-1995); Déan Tánaisteach (1996-1999) agus Déan (1996-1999) ag Dámh an Dlí ag Ollscoil Vársá; Stiúrthóir an Ionaid um  Bhunreachtúlachas agus Cultúr an Dlí ag Institiúid um Ghnóthaí Poiblí (1996-2001); Ollamh ar cuairt ag Ollscoil na hEorpa Láir i mBúdaipeist (1997-2014); Comhalta de Choiste Comhairleach Dlíthiúil den Aire um Ghnóthaí Eachtracha (1999-2001 agus 2012-2016); Giúistís ag an mBinse Bunreachta (2001-2010); Uachtarán den Choiste um Eolaíocht Dhlíthiúil d’Acadamh Eolaíochta na Polainne (2011-2015); Léachtóir ag, inter alia, ollscoileanna i bPáras (Sorbonne), Bonn, Sydney, Konstanz, Bayreuth; Comhalta den phainéal dá bhforáiltear in Airteagal 255 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh ó Fheabhra 2016.

Frank Clarke

Rugadh in 1951 é; Céim sa Mhatamaitic agus san Eacnamaíocht  ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (1972); Céim d’Abhcóidí, Óstaí an Rí, Baile Átha Cliath (1973); Abhcóide (1973 -1985); Abhcóide Sinsearach (1985-2004); Ollamh in Óstaí an Rí (1978-1995); Cathaoirleach Chomhairle Bharra na hÉireann (1993-1995); Binseoir d’Óstaí an Rí (1995); Comhalta de Chumann Idirnáisiúnta an Bharra (1997-2004), Comh-Chathaoirleach Fhóram na nAbhcóidí (1998-2002); Cathaoirleach Chomhairle Óstaí an Rí (1999-2004); Breitheamh den Ard-Chúirt (2004-2012); Cathaoirleach an Choimisiúin Reifrinn maidir leis an dara Reifreann ar Chonradh Liospóin (2009); Breitheamh Cónaithe ag Coláiste Uí Ghríofa, Baile Átha Cliath (ó 2010); Ollamh Taca, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath (ó 2012); Ollamh Taca, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh (ó 2013); Gradam do Chomhaltacht Oirirc Choláiste Uí Ghríofa (2017); Breitheamh den Chúirt Uachtarach (2012-2017); An Príomh-Bhreitheamh (ó 2017); Comhalta den phainéal dá bhforáiltear in Airteagal 255 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh ó Mhárta 2018.

Carlos Lesmes Serrano

Rugadh in 1958 é; Bronnadh céim sa dlí air ó Ollscoil Féinrialaitheach Mhaidrid (1980); Breitheamh sa Chúirt in San Mateo, Castellón de la Plana (1984); Dlíodóir in Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí sa Chúirt Phroibhinse in Alicante (1984); Ionchúisitheoir ag an Ard-Chúirt Bhreithiúnais de Réigiún Féinrialaitheach Mhaidrid (1985-1992); Ionchúisitheoir sa Chúirt Bhunreachtúil (1992-1993); Sainbhreitheamh is Giúistís sa Dlísheomra um Chúrsaí Riaracháin faoi Dhíospóid dArd-Chúirt Bhreithiúnais an Réigiúin Fhéinrialaithigh de Valencia (1993- 1997); Ard-Stiúrthóir um Dhiúltú Coinsiasach (An Aireacht um Dhlí agus Cirt) (1996-2000); Ard-Stiúrthóir um Chaidrimh leis an tSeirbhís Bhreithiúnach (An Aireacht um Dhlí agus Cirt) (2000-2004); Uachtarán an Dhlísheomra um Chúrsaí Riaracháin faoi Dhíospóid den Ard-Chúirt Náisiúnta (1997-2005); Uachtarán Gníomhach na hArd-Chúirte Náisiúnta (2008-2009); Breitheamh is Giúistís den Tríú Dlísheomra (um Chúrsaí Riaracháin faoi Dhíospóid) den Chúirt Uachtarach (ó 2010); Uachtarán na Cúirte Uachtaraí agus Chomhairle Ghinearálta na mBreithiúna (ó 2013); Comhalta den phainéal dá bhforáiltear in Airteagal 255 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh ó Mhárta 2018.

Maria Eugenia Martins De Nazare Ribeiro

Rugadh in 1956 í; Staidéar ar an dlí i Liospóin, sa Bhruiséil agus i Strasbourg; Advogada sa Phortaingéil (1982-1984) agus sa Bhruiséil (1984-1986); Taighdeoir Neamhspleách ag an Institiúid um Léann Eorpach ag Saor-Ollscoil na Bruiséile ; Réferendaire leis an mbreitheamh Portaingéileach ag an gCúirt Bhreithiúnais, J. C. Moitinho de Almeida (1986-2000), ina dhiaidh sin le huachtarán na Cúirte Chéadchéime, Bo Vesterdorf (2000-2003); Breitheamh ag Cúirt Ghinearálta an Aontais Eorpaigh (2003-2016); Uachtarán an Dlísheomra (2007-2010 agus 2013-2016); Uachtarán an choiste um “Rialacha nós imeachta” na Cúirte Ginearálta (2013-2016); Comhalta den phainéal dá bhforáiltear in Airteagal 255 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh ó Mhárta 2018.  

Andrea Voßkuhle

Rugadh in 1963 é; Staidéar ar an dlí ag Ollscoil Bayreuth agus Ollscoil München (1983-1989); Dochtúireacht sa dlí ag Ollscoil München (1992); Creidiúnú ollscoile bainte amach ag Ollscoil Augsburg (1998); Ceaptha mar Ollamh Ollscoile ag Ollscoil Freiburg im Breisgau, Stiúrthóir na hInstitiúide um Eolaíocht Pholaitiúil agus Fealsúnacht Dlí (1999); Comhalta de Choláiste Eolaíochta Bheirlín (2006-2007); Comhalta de Roinn na nEolaíochtaí Sóisialta ag Acadamh na nEolaíochtaí Bheirlín agus Brandebourg (ó 2007) agus d’Acadamh Gearmánach na nEolaíochtaí – Leopoldina (ó 2018); Leas-Uachtarán ag Cúirt Bhunreachtúil na Cónaidhme agus Uachtarán an dara dlísheomra ag an gCúirt Bhreithiúnais (ó 2008); Uachtarán ag Cúirt Bhunreachtúil na Cónaidhme (ó 2010) Comhalta den phainéal dá bhforáiltear in Airteagal 255 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh ó Mhárta 2018. 

Julia Laffranque

Rugadh in 1974; Staidéar ar an dlí: Ollscoil Hamburg (an Ghearmáin), Ollscoil Tartu (an Eastóin); LL.M (Magistra legum), Ollscoil Westfälische Wilhelms, Münster (an Ghearmáin), staidéar iarchéime: Ollscoil Kiel (an Ghearmáin), European University-Institute (Flórans, an Iodáil); dochtúireacht sa dlí, Ollscoil Tartu (an Eastóin); saineolaí i ndlí an Aontais Eorpaigh, ceann roinn dlí an Aontais Eorpaigh agus caidrimh eachtraigh na hAireachta Dlí agus Cirt (an Eastóin) agus Leas-Ardrúnaí na hAireachta sin (1996-2004); tréimhsí ar iasachta caite aici le Seirbhís Dlí an Choimisiúin Eorpaigh, aireachtaí dlí agus cirt na Fraince agus na Sualainne, Comhairle Stáit na Fraince agus cúirt chónaidhme riaracháin na Gearmáine; léachtóir agus ollamh cúnta sa Dlí Eorpach in ollscoileanna éagsúla 1999-2010; Ollamh le Dlí na hEorpa in Ollscoil Tartu 2011-2016, ollamh ar cuairt ó 2016 i leith; Breitheamh ag Cúirt Uachtarach na hEastóine (2004-2011 agus 2020); Comhalta den Bhuan-Chúirt Eadrána (2011-2016); Breitheamh ag an gCúirt Eorpach um Chearta an Duine (2011-2020); Leas-Stiúrthóir ar Acadamh Eorpach an Dlí (ERA) 2021; Uachtarán Chónaidhm Idirnáisiúnta Dhlí na hEorpa (FIDE) (2010-2021), Uachtarán Chomhairle Chomhairleach Breithiúna Eorpacha Chomhairle na hEorpa (CCJE) (2008-2010), Comhalta de Choiste Eolaíoch Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha (FRA).

Committee Footer web content element