Comite255 composition - comite255

composition title

An Comhdhéanamh

Composition

Na comhaltaí atá ar an bpainéal faoi láthair

Tá ar an bpainéal seachtar arna dtoghadh as measc iarchomhaltaí na Cúirte Breithiúnais agus na Cúirte Ginearálta, comhaltaí de chúirteanna uachtaracha náisiúnta agus dlíodóirí a n-aithnítear a n-inniúlacht, agus déanfaidh Parlaimint na hEorpa duine amháin acu a mholadh.

Déanann an Chomhairle na comhaltaí a cheapadh ar feadh tréimhse ceithre bliana ar thionscnamh Uachtarán na Cúirte Breithiúnais.

Tá an painéal comhdhéanta faoi láthair de Allan Rosas (Uachtarán an phainéil), Frank Clarke, Julia Laffranque, Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, Barbara Pořízková, Silvana Sciarra agus Vassilios Skouris (comhaltaí den phainéal), a ceapadh le Cinneadh (AE) 2021/2232 ón gComhairle an 14 Nollaig 2021 lena gceaptar comhaltaí an phainéil dá bhforáiltear in Airteagal 255 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh. Maireann téarma oifige an phainéil ina chomhdhéanamh reatha ón 1 Márta 2022 go dtí an 28 Feabhra 2026.

[Féach freisin comhdhéanaimh an phainéil ó 2010]

 

 

Asset Publisher

Allan Rosas

Rugadh é in 1948; dochtúireacht sa dlí ó Ollscoil Turku (an Fhionlainn); ollamh le dlí in Ollscoil Turku (1978-1981) agus in Ollscoil Åbo Akademi (Turku/Åbo) (1981-1996); Stiúrthóir Institiúid um Chearta an Duine Ollscóil Åbo Akademi (1985-1995); ionadaí Rialtas na Fionlainne i dtoscaireachtaí na Fionlainne nó mar chomhairleoir dóibh ag comhdhálacha agus cruinnithe idirnáisiúnta éagsúla, comhalta de agus saineolaí ar choimisiúin agus coistí dlí de chuid rialtas agus Pharlaimint na Fionlainne agus do na Náisiúin Aontaithe, do Unesco, don Eagraíocht um Shlándáil agus Comhar san Eoraip (ESCE) agus do Comhairle na hEorpa (1977-1995); Stiúrthóir agus Príomhchomhairleoir dlí i seirbhís dlí an Choimisiúin Eorpaigh, le freagracht don chaidreamh seachtrach (1995-2001); Leas-Ardstiúrthóir Sheirbhís Dlí an Choimisiúin Eorpaigh (2001-2002); breitheamh den Chúirt Bhreithiúnais (2002-2009); ollamh ar cuairt i gColáiste na hEorpa, in Ollscoil Gent, in Ollscoil Heilsincí agus comhalta sinsearach in Ollscoil Turku; comhalta de Choiste Eitice Neamhspleách an Choimisiúin Eorpaigh ó 2019 i leith.

Frank Clarke

Rugadh in 1951 é ; céim sa mhatamaitic agus san eacnamaíocht ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (1972); Céim d’Abhcóidí, Óstaí an Rí, Baile Átha Cliath (1973); Abhcóide (1973 -1985); Abhcóide Sinsearach (1985-2004); Ollamh in Óstaí an Rí (1978-1995); Cathaoirleach Chomhairle Bharra na hÉireann (1993-1995); Binseoir d’Óstaí an Rí (1995); comhalta de Chumann Idirnáisiúnta an Bharra (1997-2004), Comhchathaoirleach Fhóram na nAbhcóidí (1998-2002); Cathaoirleach Chomhairle Óstaí an Rí (1999-2004); Breitheamh den Ard-Chúirt (2004-2012); Cathaoirleach an Choimisiúin Reifrinn maidir leis an dara Reifreann ar Chonradh Liospóin (2009); Breitheamh Cónaithe ag Coláiste Uí Ghríofa, Baile Átha Cliath (ó 2010); Ollamh Taca, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath (ó 2012); Ollamh Taca, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh (ó 2013); Gradam do Chomhaltacht Oirirc Choláiste Uí Ghríofa (2017); Breitheamh den Chúirt Uachtarach (2012-2017); An Príomh-Bhreitheamh (2017-2021); Leas -seansailéir Ollscoil Bhaile Átha Cliath agus Uachtarán an Choimisiúin um Athchóiriú an Dlí (ó 2022); comhalta den phainéal dá bhforáiltear in Airteagal 255 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh ó Mhárta 2018.

Julia Laffranque

Rugadh in 1974; Staidéar ar an dlí: Ollscoil Hamburg (an Ghearmáin), Ollscoil Tartu (an Eastóin); LL.M (Magistra legum), Ollscoil Westfälische Wilhelms, Münster (an Ghearmáin), staidéar iarchéime: Ollscoil Kiel (an Ghearmáin), European University-Institute (Flórans, an Iodáil); dochtúireacht sa dlí, Ollscoil Tartu (an Eastóin); saineolaí i ndlí an Aontais Eorpaigh, ceann roinn dlí an Aontais Eorpaigh agus caidrimh eachtraigh na hAireachta Dlí agus Cirt (an Eastóin) agus Leas-Ardrúnaí na hAireachta sin (1996-2004); tréimhsí ar iasachta caite aici le Seirbhís Dlí an Choimisiúin Eorpaigh, aireachtaí dlí agus cirt na Fraince agus na Sualainne, Comhairle Stáit na Fraince agus cúirt chónaidhme riaracháin na Gearmáine; léachtóir agus ollamh cúnta sa Dlí Eorpach in ollscoileanna éagsúla 1999-2010; Ollamh le Dlí na hEorpa in Ollscoil Tartu 2011-2016, ollamh ar cuairt ó 2016 i leith; Breitheamh ag Cúirt Uachtarach na hEastóine (2004-2011 agus 2020); Comhalta den Bhuan-Chúirt Eadrána (2011-2016); Breitheamh ag an gCúirt Eorpach um Chearta an Duine (2011-2020); Leas-Stiúrthóir ar Acadamh Eorpach an Dlí (ERA) 2021; Uachtarán Chónaidhm Idirnáisiúnta Dhlí na hEorpa (FIDE) (2010-2021), Uachtarán Chomhairle Chomhairleach Breithiúna Eorpacha Chomhairle na hEorpa (CCJE) (2008-2010), Comhalta de Choiste Eolaíoch Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha (FRA).

Maria Eugénia Martins De Nazaré Ribeiro

Rugadh in 1956 í; Staidéar ar an dlí i Liospóin, sa Bhruiséil agus i Strasbourg; Advogada sa Phortaingéil (1982-1984) agus sa Bhruiséil (1984-1986); Taighdeoir Neamhspleách ag an Institiúid um Léann Eorpach ag Saor-Ollscoil na Bruiséile ; Réferendaire leis an mbreitheamh Portaingéileach ag an gCúirt Bhreithiúnais, J. C. Moitinho de Almeida (1986-2000), ina dhiaidh sin le huachtarán na Cúirte Chéadchéime, Bo Vesterdorf (2000-2003); Breitheamh ag Cúirt Ghinearálta an Aontais Eorpaigh (2003-2016); Uachtarán an Dlísheomra (2007-2010 agus 2013-2016); Uachtarán an choiste um “Rialacha nós imeachta” na Cúirte Ginearálta (2013-2016); Comhalta den phainéal dá bhforáiltear in Airteagal 255 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh ó Mhárta 2018.

Barbara Pořízková

Rugadh Barbara Pořízková in 1968; bhain sí céim dochtúireachta sa Dlí amach ó Ollscoil Masaryk in Brno (2000); oifigeach airgeadais poiblí sa Stiúrthóireacht Cánach in Brno (1993-2001); dlí-eolaí ag PricewaterhouseCoopers (2001-2006); breitheamh ag Cúirt Riaracháin Uachtarach na Seice ó 2006 agus a Leas-Uachtarán ó 2018, comhalta dá Mór-Dhlísheomra (ó 2013) agus Uachtarán ar an Naoú Dlísheomra dá cuid (ó 2014); ionadaí rialta ó Chúirt Riaracháin Uachtarach na Seice ag Comhlachas Chomhairlí Stáit agus Uas-Dlínsí Riaracháin an Aontais Eorpaigh (ó 2015 i leith); breitheamh faoi oiliúint ag Comhairle Stáit na Fraince (2016); comhalta ó mhí an Mhárta 2022 den phainéal dá bhforáiltear in Airteagal 255 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

Silvana Sciarra

Rugadh Silvana Sciarra in 1948; chrom sí faoin staidéar in Ollscoil Bari; bronnadh comhaltacht Harkness uirthi (UCLA) agus chaith sí dhá bhliain in Harvard Law School (1974-1976); mhúin sí in Ollscoil Siena, bronnadh comhaltacht Fulbright uirthi (UCLA) agus chaith sí séirsí ina hollamh ar cuairt ag ollscoileanna éagsúla (Warwick, Columbia Law School, Cambridge, Stócólm, Lund, UCL, LUISS na Róimhe); is aici a bhí Ollúnacht an tSaothair Eorpaigh agus an Dlí Sóisialta (1994-2003) ag an Institiúid Ollscoile Eorpach; is í a bhí ina hOllamh leis an Saothar Eorpach agus an Dlí Sóisialta in Ollscoil Fhlórans (1990-2014, ar saoire agus í ag Institiúid Ollscoile Eorpach); céim oinigh dochtúra sa Dlí ó Ollscoil Stócólm (2006) agus Ollscoil Hasselt (2012); is breitheamh i gCúirt Bhunreachtúil na hIodáile í, an chéad bhean tofa ag an bParlaimint (ó 2014); bronnadh Cros Mhór Ord Fiúntais Phoblacht na hIodáile uirthi (2017) agus duais Hugo Sinzheimer (2015); comhalta de chuid na hInstitiúide Eorpaí um Dhlí; comhalta den phainéal dá bhforáiltear in Airteagal 255 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh ó mhí an Mhárta 2022.

Vassilios Skouris

Rugadh Vassilios Skouris in 1948; bhain sé céim amach sa Dlí ó Shaor-Ollscoil Bheirlín (1970), agus céim dochtúireachta sa Dlí ó Ollscoil Hamburg (1973); ina chúntóir agus léachtóir ag Ollúnacht an Nós Imeachta Shibhialta agus an Dlí Nós Imeachta Ghinearálta in Ollscoil Hamburg (1972-1977); ina ollamh leis an Dlí Riaracháin in Ollscoil Democritus, Thrace (1977-1980); ina ollamh leis an Dlí Poiblí in Ollscoil Bielefeld (1980-1982); ina ollamh leis an Dlí Poiblí in Ollscoil Aristotle, Thessaloniki (1982-2015); ina bhreitheamh i gCúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (1999-2015) agus ina Uachtarán uirthi (2003-2015); ina ollamh cleamhnaithe le Scoil Dlí Bucerius, Hamburg ó 2016; ina chomhalta comhfhreagrach ag Acadamh na hAithne; ina chomhalta oinigh ón Honorable Society of Lincoln’s Inn; ina chathaoirleach ar Dhlísheomra Breithiúnach Choiste Eitice FIFA; ina chomhalta den phainéal dá bhforáiltear in Airteagal 255 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh ó mhí an Mhárta 2022.