Složení - comite255

composition title

Složení

Composition

Současní členové výboru

Výbor se skládá ze sedmi osob vybraných mezi bývalými členy Soudního dvora a Tribunálu Evropské unie, členy nejvyšších vnitrostátních soudů a obecně uznávanými právníky, z nichž jedna je navržena Evropským parlamentem.

Členy výboru jmenuje na dobu čtyř let Rada na podnět předsedy Soudního dvora.

Od 1. března 2018 je předsedou výboru Christiaan Timmermans. V současné době jsou jeho členy Christiaan Timmermans, Simon Busuttil, Frank Clarke, Carlos Lesmes Serrano, Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, Andreas Voßkuhle a Mirosław Wyrzykowski (viz rozhodnutí Rady č. 2017/2262 ze dne 4. prosince 2017).

[rovněž viz Dřívější složení výboru]

 

 

Agregátor obsahu

Allan Rosas

Narozen v roce 1948; doktor práv na univerzitě v Turku (Finsko); profesor práv na univerzitě v Turku (1978–1981) a v Ǻbo Akademi (Turku/Ǻbo) (1981–1996); ředitel Institutu pro lidská práva tamtéž (1985–1995); zástupce finské vlády jakožto člen nebo poradce finských delegací na různých mezinárodních konferencích a setkáních, odborník na finské právo, zejména ve vládních a parlamentních právních komisích ve Finsku, jakož i v Organizaci spojených národů, v Unesco, v Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a v Radě Evropy (1977–1995); ředitel a hlavní právní poradce právní služby Evropské komise pověřený vnějšími vztahy (1995–2001); zástupce generálního ředitele právní služby Evropské komise (2001–2002); soudce Soudního dvora (2002–2019); hostující profesor na College of Europe, na univerzitě v Gentu, univerzitě v Helsinkách a senior fellow na univerzitě v Turku; od roku 2019 člen nezávislého etického výboru Evropské komise.

Mirosław Wyrzykowski

Narozen v roce 1950; doktor práv (Universita ve Varšavě, 1975); kandidát věd (1986); profesor práva na Universitě ve Varšavě (1991); Ředitel odboru ústavních svobod a práv na úřadu pro občanská práva (1988-1990); člen Legislativní rady předsedy vlády (1990-1993 a 1996-2001); profesor na švýcarském Institutu komparativního práva (1990-1995); proděkan (1996-1999) a děkan (1996-1999) právnické fakulty University ve Varšavě; ředitel Střediska pro ústavnost a právní kulturu Institutu veřejných záležitostí (1996-2001); hostující profesor na Středoevropské universitě v Budapešti (1997-2014); člen právního poradního výboru Ministra zahraničních věcí (1999-2001 and 2012-2016); soudce Ústavního soudu (2001-2010); předseda výboru právních věd polské akademie věd (2011-2015); přednášející mj. na universitách v Paříži (Sorbonne), Bonnu, Sydney, Konstanzi, Bayreuthu; člen výboru uvedeného v článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie od února roku 2016.

Frank Clarke

Narozen v roce 1951; diplom v oboru matematika a ekonomie na University College v Dublinu (1972); Barrister-at-Law na King's Inns v Dublinu (1973); Junior Counsel (1973–1985); Senior Counsel (1985–2004); profesor na King's Inns (1978–1995); předseda Advokátní komory (1993–1995); Bencher na King's Inns (1995); člen rady Mezinárodní asociace advokátů (1997–2004), spolupředseda Fóra advokátů (1998–2002); předseda rady King's Inns (1999–2004); soudce Vrchního soudu (2004–2012); předseda Komise pro druhé referendum o Lisabonské smlouvě (2009); soudce působící na Griffith College v Dublinu (od roku 2010); hostující profesor na Trinity College v Dublinu (od roku 2012); hostující profesor na University College v Corku (od roku 2013); držitel ocenění Griffith College Distinguished Fellowship (2017); soudce Nejvyššího soudu (2012–2017); předseda Nejvyššího soudu (od roku 2017); člen výboru uvedeného v článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie od března roku 2018.

Carlos Lesmes Serrano

Narozen v roce 1958; držitel diplomu v oboru právo Autonomní univerzity v Madridu (1980); soudce soudu v San Mateo, Castellón de la Plana (1984); právník kanceláře státního zástupce u provinčního soudu v Alicante (1984); státní zástupce u Vrchního soudu autonomního regionu Madrid (1985–1992); státní zástupce u Ústavního soudu (1992–1993); specializovaný soudce senátu Vrchního soudu autonomního regionu Valencie pro správní spory (1993–1996); Vrchní ředitel pro odpírání vojenské služby z důvodu svědomí (Ministerstvo spravedlnosti) (1996–2000); Vrchní ředitel pro vztahy se správou soudnictví (ministerstvo spravedlnosti) (2000-2004); specializovaný soudce senátu Vrchního soudu s celostátní působností pro správní spory (1997–2005); předseda senátu Vrchního soudu s celostátní působností pro správní spory (1997–2005); vedoucí oddělení pro vztahy se soudní správou (Ministerstvo spravedlnosti) (2000–2004); dočasně předseda Vrchního soudu s celostátní působností (2008–2009); soudce třetího senátu (pro správní spory) Nejvyššího soudu (od roku 2010); předseda Nejvyššího soudu a Soudcovské rady (od roku 2013); člen výboru uvedeného v článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie od března roku 2018.

Maria Eugenia Martins De Nazare Ribeiro

Narozena v roce 1956; studium práv v Lisabonu, Bruselu a Štrasburku; advogada v Portugalsku (1982–1984) a v Bruselu (1984–1986); nezávislá vědecká pracovnice v Institutu evropských studií Svobodné univerzity v Bruselu (1984–1985); referendářka u portugalského soudce Soudního dvora J. C. Moitinho de Almeidy (1986–2000), posléze u předsedy Soudu prvního stupně B. Vesterdorfa (2000–2003); soudkyně Tribunálu Evropské unie (2003–2016), předsedkyně senátu (2007–2010 a 2013–2016); předsedkyně výboru Tribunálu pro jednací řád (2013–2016); členka výboru uvedeného v článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie od března roku 2018.

Andrea Voßkuhle

Narozen v roce 1963; studium práv na univerzitách v Bayreuthu a Mnichově (1983–1989); doktor práv na univerzitě v Mnichově (1992); univerzitní habilitace na univerzitě v Augsburgu (1998); jmenován univerzitním profesorem na univerzitě ve Freiburgu im Breisgau, ředitel Institutu politických věd a filozofie práva (1999); vyučující na Institutu pro pokročilá studia v Berlíně (2006–2007); řádný člen sekce sociálních věd na Akademii věd v Berlíně a v Brandenburgu (od roku 2007) a na Německé akademii věd Leopoldina (od roku 2018); místopředseda Spolkového ústavního soudu a předseda druhého senátu tohoto soudu (od roku 2008); předseda Spolkového ústavního soudu (od roku 2010); člen výboru uvedeného v článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie od března roku 2014.

Julia Laffranque

narozena v roce 1974; studium práv absolvovala na univerzitě v Hamburku (Německo) a na univerzitě v Tartu (Estonsko); LL.M. (Magistra Legum) na univerzitě v Münsteru (Westfälische Wilhelms University) (Německo); postgraduální studium na univerzitě v Kielu (Německo) a na Evropském univerzitním institutu (Florencie, Itálie); titul doktora práv na univerzitě v Tartu (Estonsko); odbornice na právo Evropské unie, vedoucí oddělení práva Evropské unie a zahraničních vztahů a náměstkyně generálního tajemníka ministerstva spravedlnosti Estonska (1996–2004); dočasně přidělena do právní služby Evropské komise, na ministerstvo spravedlnosti Francie a Švédska, do francouzské Státní rady a k německému Spolkovému správnímu soudu; přednášející a odborná asistentka evropského práva na různých univerzitách (1999–2010); profesorka evropského práva na univerzitě v Tartu (2011–2016), od roku 2016 hostující profesorka; soudkyně Nejvyššího soudu Estonska (2004–2011 a 2020); členka Stálého rozhodčího soudu (2011–2016); soudkyně Evropského soudu pro lidská práva (2011–2020); zástupkyně ředitele Akademie evropského práva (ERA) 2021; předsedkyně Mezinárodní federace evropského práva (FIDE) (2010–2021), předsedkyně Poradní rady evropských soudců Rady Evropy (2008–2010), členka vědeckého výboru Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA).

Committee Footer web content element