Home Comite255 - comite255

titre général pour les 4 pages / footer ?

LE COMITÉ

PRÉVU PAR L'ARTICLE 255 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE

Avant propos home page

Úvod

Soudci a generální advokáti Soudního dvora a Tribunálu Evropské unie jsou jmenováni vzájemnou dohodou vlád členských států po konzultaci s výborem uvedeným v článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Tento výbor byl vytvořen na základě Lisabonské smlouvy, která vstoupila v platnost dne 1. prosince 2009. Jeho úkolem je „před jmenováním vládami členských států […] vydáv[at] stanovisko k vhodnosti kandidátů na funkce soudce a generálního advokáta Soudního dvora a Tribunálu“.

Výbor zahájil činnost dne 1. března 2010 bezprostředně poté, co vstoupila v platnost rozhodnutí č. 2010/124/EU a č. 2010/125/EU ze dne 25. února 2010, v nichž Rada Evropské unie stanovila pravidla fungování výboru a jmenovala předsedu a členy prvního výboru.

composition titre

Složení

Agregátor obsahu

Committee Footer web content element