Home Comite255 - comite255

titre général pour les 4 pages / footer ?

VÝBOR

STANOVENÝ V ČLÁNKU 255 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE

Avant propos home page

Úvod

Soudci a generální advokáti Soudního dvora a Tribunálu Evropské unie jsou jmenováni vzájemnou dohodou vlád členských států po konzultaci s výborem uvedeným v článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Tento výbor byl vytvořen na základě Lisabonské smlouvy, která vstoupila v platnost dne 1. prosince 2009. Jeho úkolem je „před jmenováním vládami členských států […] vydáv[at] stanovisko k vhodnosti kandidátů na funkce soudce a generálního advokáta Soudního dvora a Tribunálu“.

Výbor zahájil činnost dne 1. března 2010 bezprostředně poté, co vstoupila v platnost rozhodnutí č. 2010/124/EU a č. 2010/125/EU ze dne 25. února 2010, v nichž Rada Evropské unie stanovila pravidla fungování výboru a jmenovala předsedu a členy prvního výboru.

composition titre

Složení

Agregátor obsahu

Les membres actuels du Comité (Members 255 Asset Publisher Template)

content

Současní členové výboru

Allan
Rosas

Frank
Clarke

Julia
Laffranque

Maria Eugénia
Martins De Nazaré Ribeiro

Barbara
Pořízková

Silvana
Sciarra

Vassilios
Skouris