Comite255 composition - comite255

composition title

Sammensætning

Composition

Udvalgets nuværende medlemmer

Udvalget består af syv personer, der er valgt blandt tidligere medlemmer af Domstolen og Retten, medlemmer af de højeste nationale retter og jurister, hvis faglige kvalifikationer er almindeligt anerkendt, heraf én foreslået af Europa-Parlamentet.

Udvalgets medlemmer udpeges på initiativ af Domstolens præsident af Rådet for en periode på fire år.

Udvalget består i øjeblikket af Allan Rosas (formand for udvalget), Frank Clarke, Julia Laffranque, Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, Barbara Pořízková, Silvana Sciarra og Vassilios Skouris (medlemmer af udvalget), som blev udnævnt ved Rådets afgørelse (EU) 2021/2232 af 14. december 2021 om udpegelse af medlemmerne af det udvalg, der er omhandlet i artikel 255 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Udvalgets mandatperiode i dets nuværende sammensætning løber fra den 1. marts 2022 til den 28. februar 2026.

[ Se også panelets sammensætning siden 2010]

 

 

Indholdsaggregater

Allan Rosas

Født i 1948; juridisk kandidateksamen fra Turkus universitet (Finland); underviser i retsvidenskab ved Turkus universitet (1978-1981) og ved Åbo akademi (Turku/Åbo) (1981-1996); direktør for dettes institut for menneskerettigheder (1985-1995); den finske regerings repræsentant som medlem af eller konsulent for finske delegationer ved forskellige internationale konferencer og møder, medlem og ekspert i juridiske udvalg under Finlands regering og parlament samt ved De Forenede Nationer, Unesco, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og Europarådet (1977-1995); direktør og ledende juridisk konsulent i Europa-Kommissionens Juridiske Tjeneste med ansvar for forbindelser udadtil (1995-2001); vicegeneraldirektør for Europa-Kommissionens Juridiske Tjeneste (2001-2002); dommer ved Domstolen (2002-2019); gæsteprofessor ved Europakollegiet, Gents universitet, Helsinkis universitet og senior fellow ved Turkus universitet; medlem af Det Uafhængige Etiske Udvalg i Europa-Kommissionen siden 2019.

Frank Clarke

Født i 1951; akademisk grad i matematik og økonomi fra University College, Dublin (1972); Barrister-at-Law, King's Inns, Dublin (1973); Junior Counsel (1973-1985); Senior Counsel (1985-2004); professor ved King's Inns (1978-1995); formand for the Bar Council (1993-1995); Bencher of King's Inns (1995); medlem af Rådet for Den Internationale Advokatsammenslutning (1997-2004); medformand for Forum for Barristers and Advocates (1998-2002); formand for Council of King's Inns (1999-2004); dommer ved High Court (2004-2012); formand for folkeafstemningskommissionen for den anden folkeafstemning om Lissabontraktaten (2009); Judge in Residence ved Griffith College, Dublin (siden 2010); adjungeret professor ved Trinity College, Dublin (siden 2012); adjungeret professor ved University College, Cork (siden 2013); Griffith College Distinguished Fellowship Award (2017); dommer ved Supreme Court (2012-2017); Chief Justice (2017-2021); Pro Chancellor ved University of Dublin og formand for Law Reform Commission (siden 2022); medlem af det udvalg, der er omhandlet i artikel 255 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (siden marts 2018).

Julia Laffranque

Født i 1974. Jurastudier: Hamborg Universitet (Tyskland), Tartu Universitet (Estland); ML (Magister Legum), Westfälische Wilhelms Universitet, Münster (Tyskland); postgraduate studier: Kiel Universitet (Tyskland), Det Europæiske Universitetsinstitut (Firenze, Italien); doktorgrad i jura, Tartu Universitet (Estland). Ekspert i EU-ret, leder af afdelingen for EU-ret og eksterne forbindelser og vicegeneralsekretær i Justitsministeriet (Estland) (1996-2004). Udstationeringer til Europa-Kommissionens Juridiske Tjeneste, justitsministerierne i Frankrig og Sverige, Frankrigs statsråd og den tyske forbundsforvaltningsret. Adjunkt og assisterende professor i EU-ret ved forskellige universiteter 1999-2010. Professor i EU-ret ved Tartu Universitet 2011-2016, gæsteprofessor siden 2016. Dommer ved Estlands højesteret (2004-2011 og 2020). Medlem af Den Faste Voldgiftsret (2011-2016). Dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (2011-2020). Vicedirektør for Det Europæiske Retsakademi (ERA) 2021. Formand for Den Internationale Sammenslutning for EF-ret (FIDE) (2010-2021), formand for Europarådets rådgivende dommerkomité (CCJE) (2008-2010), medlem af det videnskabelige udvalg under Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA).

Maria Eugénia Martins De Nazaré Ribeiro

Født i 1956; jurastudier i Lissabon, Bruxelles og Strasbourg; advogada i Portugal (1982-1984) og i Bruxelles (1984-1986); fri forsker ved Institut for europæiske studier ved Université libre de Bruxelles (1984-1985); referendar hos den portugisiske dommer ved Domstolen, José Carlos Moitinho de Almeida (1986-2000), herefter hos præsidenten for Retten i Første Instans, Bo Vesterdorf (2000-2003); dommer ved Retten (2003-2016); afdelingsformand (2007-2010 og 2013-2016); formand for udvalget »Rettens procesreglement« (2013-2016); medlem af det udvalg, der er omhandlet i artikel 255 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, siden marts 2018.

Barbara Pořízková

Født i 1968; juridisk doktorgrad fra Masaryk-universitetet i Brno (2000); finansmedarbejder ved skattedirektoratet i Brno (1993-2001); juridisk konsulent ved PricewaterhouseCoopers (2001-2006); dommer ved Tjekkiets øverste forvaltningsdomstol siden 2006 og dennes vicepræsident siden 2018, medlem af dens store afdeling (2013-) og formand for dens niende afdeling (2014-); fast repræsentant for Tjekkiets øverste forvaltningsdomstol i Sammenslutningen af Statsråd og Forvaltningsdomstole i EU (2015-); referendar ved Frankrigs statsråd (2016); medlem af det udvalg, der er omhandlet i artikel 255 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, siden marts 2022.

Silvana Sciarra

Født i 1948; studerede ved universitetet i Bari; Harkness Fellow ved UCLA og Harvard Law School (1974-1976); har undervist på universitetet i Siena og været Fulbright Fellow ved UCLA og gæsteprofessor ved flere universiteter (Warwick, Columbia Law School, Cambridge, Stockholm, Lund, UCL, LUISS i Rom); havde professoratet i europæisk arbejds- og socialret (1994-2003) ved Det Europæiske Universitetsinstitut; ordinær professor i europæisk arbejds- og socialret ved universitetet i Firenze (1990-2014, på orlov under ansættelsen ved Det Europæiske Universitetsinstitut); æresdoktor i jura ved Stockholms Universitet (2006) og universitetet i Hasselt (2012); dommer ved den italienske forfatningsdomstol, første kvinde valgt af parlamentet (2014-); blev tildelt Den Italienske Republiks Fortjenstordens storridderkors (2017) og Hugo Sinzheimerprisen (2015); medlem af Europæisk Retsinstitut; medlem af det udvalg, der er omhandlet i artikel 255 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, siden marts 2022.

Vassilios Skouris

Født i 1948; juridisk kandidateksamen ved det frie universitet i Berlin (1970), doktorgrad i jura fra universitetet i Hamborg (1973); assistent og docent ved lærestolen i borgerlig retspleje og almindelig retspleje ved universitetet i Hamborg (1972-1977); professor i forvaltningsret ved Demokritosuniversitetet i Thrakien (1977-1980); professor i offentlig ret ved universitetet i Bielefeld (1980-1982); ordinær professor i offentlig ret ved Aristotelesuniversitetet i Thessaloniki (1982-2015); dommer ved Den Europæiske Unions Domstol (1999-2015) og dennes præsident (2003-2015); tilknyttet professor ved Bucerius Law School i Hamborg siden 2016; korresponderende medlem af akademiet i Athen; ledende æresmedlem af The Honorable Society of Lincoln's Inn; formand for FIFA's etiske komités dømmende kammer; medlem af det udvalg, der er omhandlet i artikel 255 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, siden marts 2022.