Sammensætning - comite255

composition title

Sammensætning

Composition

Udvalgets nuværende medlemmer

Udvalget består af syv personer, der er valgt blandt tidligere medlemmer af Domstolen og Retten, medlemmer af de højeste nationale retter og jurister, hvis faglige kvalifikationer er almindeligt anerkendt, heraf én foreslået af Europa-Parlamentet.

Udvalgets medlemmer udpeges på initiativ af Domstolens præsident af Rådet for en periode på fire år.

Siden den 1. marts 2018 har Christiaan Timmermans været udvalgets formand. Det består i øjeblikket af Christiaan Timmermans, Simon Busuttil, Frank Clarke, Carlos Lesmes Serrano, Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, Andreas Voßkuhle og Mirosław Wyrzykowski (jf. Rådets afgørelse 2017/2262 af 4.122017).

[se endvidere Udvalgets tidligere sammensætning]

 

 

Indholdsaggregater

Allan Rosas

Født i 1948; juridisk kandidateksamen fra Turkus universitet (Finland); underviser i retsvidenskab ved Turkus universitet (1978-1981) og ved Åbo akademi (Turku/Åbo) (1981-1996); direktør for dettes institut for menneskerettigheder (1985-1995); den finske regerings repræsentant som medlem af eller konsulent for finske delegationer ved forskellige internationale konferencer og møder, medlem og ekspert i juridiske udvalg under Finlands regering og parlament samt ved De Forenede Nationer, Unesco, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og Europarådet (1977-1995); direktør og ledende juridisk konsulent i Europa-Kommissionens Juridiske Tjeneste med ansvar for forbindelser udadtil (1995-2001); vicegeneraldirektør for Europa-Kommissionens Juridiske Tjeneste (2001-2002); dommer ved Domstolen (2002-2019); gæsteprofessor ved Europakollegiet, Gents universitet, Helsinkis universitet og senior fellow ved Turkus universitet; medlem af Det Uafhængige Etiske Udvalg i Europa-Kommissionen siden 2019.

Mirosław Wyrzykowski

Født i 1950; dr.jur. (Warszawa universitet, 1975); doctor habilitatus (1986); juraprofessor ved Warszawa universitet (1991); chef for departementet for forfatningsmæssige friheder og ‑rettigheder ved kommissariatet for borgerrettigheder (1988-1990); medlem af premierministerens lovgivningsråd (1990-1993 og 1996-2001); professor ved det schweiziske institut for komparativ ret (1990-1995); vicedekan (1996-1999) og dekan (1996-1999) ved det juridiske fakultet ved Warszawa universitet; direktør for centret for konstitutionalisme og retskultur ved instituttet for offentlige forhold (1996-2001); gæsteprofessor ved Central European University i Budapest (1997-2014); medlem af det rådgivende juridiske udvalg i det polske udenrigsministerium (1999-2001 og 2012-2016); dommer ved den polske forfatningsdomstol (2001-2010); formand for det retsvidenskabelige udvalg ved det polske videnskabelige akademi (2011-2015); lektor ved bl.a. Paris universitet (Sorbonne) og universiteterne i Bonn, Sydney, Konstanz, Bayreuth; medlem af det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 255 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, siden marts 2016.

Frank Clarke

Født i 1951; diplom i matematik og økonomi fra University College, Dublin (1972); Barrister-at-Law, King’s Inns, Dublin (1973); Junior Counsel (1973-1985); Senior Counsel (1985-2004); professor ved King’s Inns (1978-1995); formand for the Bar Council (1993-1995); Bencher of King’s Inns (1995); medlem af Det Internationale Advokatforbund (1997-2004), medformand for Forum for Barristers and Advocates (1998-2002); formand for Council of King’s Inns (1999-2004); dommer ved High Court (2004-2012); formand for Kommissionen for den anden afstemning om Lissabontraktaten (2009); Judge in Residence ved Griffith College, Dublin (siden 2010); adjungeret professor, Trinity College, Dublin (siden 2012); adjungeret professor, University College, Cork (siden 2013); Griffith College Distinguished Fellowship Award (2017); dommer ved Supreme Court (2012-2017); Chief Justice (siden 2017); medlem af det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 255 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, siden marts 2018.

Carlos Lesmes Serrano

Født i 1958; cand.jur. fra Universidad Autónoma de Madrid (1980); dommer i San Mateo, Castellón de la Plana (1984); advokat ved anklagemyndigheden ved Audiencia Provincial de Alicante (1984); anklager ved Tribunal Superior de Justicia de Madrid (1985-1992); anklager ved Tribunal Constitucional (1992-1993); dommer ved Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (1993-1996); generaldirektør i justitsministeriet med ansvar for nægtelser af samvittighedsgrunde (1996-2000); dommer i afdelingen for forvaltningsretlige sager ved Audiencia Nacional (1997-2005); formand for afdelingen for forvaltningsretlige sager ved Audiencia Nacional (1997-2005); fungerende formand for Audiencia Nacional (2008-2009); dommer ved Tribunal Supremo, tredje afdeling (forvaltningsretlige sager) (siden 2010); præsident for Tribunal Supremo og Consejo General del Poder Judicial (siden 2013); medlem af det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 255 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, siden marts 2018.

Maria Eugenia Martins De Nazare Ribeiro

Født i 1956; jurastudier i Lissabon, Bruxelles og Strasbourg; advogada i Portugal (1982-1984) og i Bruxelles (1984-1986); fri forsker ved Institut for europæiske studier ved Université libre de Bruxelles (1984-1985); referendar hos den portugisiske dommer ved Domstolen, José Carlos Moitinho de Almeida (1986-2000), herefter hos præsidenten for Retten i Første Instans, Bo Vesterdorf (2000-2003); dommer ved Retten (2003-2016); afdelingsformand (2007-2010 og 2013-2016); formand for udvalget »Rettens procesreglement« (2013-2016); medlem af det udvalg, der er omhandlet i artikel 255 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, siden marts 2018.

Andrea Voßkuhle

Født i 1963; jurastudier ved Bayreuths universitet og Münchens universitet (1983-1989); dr.jur. ved Münchens universitet (1992); privatdocent ved Augsburgs universitet (1998); udnævnt til universitetsprofessor ved Freiburg im Breisgaus universitet, direktør for Institut für Staatswissenschaft & Rechtsphilosophie (1999); Fellow ved Wissenschaftkollegium Berlin (2006-2007); medlem af sektionen for samfundsvidenskab ved Wirtschaftsinstitut Berlin og Brandenburg (siden 2007) og ved Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina (siden 2018); vicepræsident ved Bundesverfassungsgericht og formand for denne domstols Anden Afdeling (siden 2008); præsident for Bundesverfassungsgericht (siden 2010); medlem af det udvalg, der er omhandlet i artikel 255 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde siden marts 2014.

Julia Laffranque

Født i 1974. Jurastudier: Hamborg Universitet (Tyskland), Tartu Universitet (Estland); ML (Magister Legum), Westfälische Wilhelms Universitet, Münster (Tyskland); postgraduate studier: Kiel Universitet (Tyskland), Det Europæiske Universitetsinstitut (Firenze, Italien); doktorgrad i jura, Tartu Universitet (Estland). Ekspert i EU-ret, leder af afdelingen for EU-ret og eksterne forbindelser og vicegeneralsekretær i Justitsministeriet (Estland) (1996-2004). Udstationeringer til Europa-Kommissionens Juridiske Tjeneste, justitsministerierne i Frankrig og Sverige, Frankrigs statsråd og den tyske forbundsforvaltningsret. Adjunkt og assisterende professor i EU-ret ved forskellige universiteter 1999-2010. Professor i EU-ret ved Tartu Universitet 2011-2016, gæsteprofessor siden 2016. Dommer ved Estlands højesteret (2004-2011 og 2020). Medlem af Den Faste Voldgiftsret (2011-2016). Dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (2011-2020). Vicedirektør for Det Europæiske Retsakademi (ERA) 2021. Formand for Den Internationale Sammenslutning for EF-ret (FIDE) (2010-2021), formand for Europarådets rådgivende dommerkomité (CCJE) (2008-2010), medlem af det videnskabelige udvalg under Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA).

Committee Footer web content element