Home Comite255 - comite255

titre général pour les 4 pages / footer ?

UDVALGET

FORESKREVET I ARTIKEL 255 I TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE

Avant propos home page

Forord

Dommere og generaladvokater ved Den Europæiske Unions Domstol og Den Europæiske Unions Ret udnævnes af medlemsstaternes regeringer efter fælles overenskomst efter høring af det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 255 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Dette udvalg blev nedsat ved Lissabontraktaten, der trådte i kraft den 1. december 2009. Udvalget har til opgave at »afgive udtalelse om kandidaternes kvalifikationer til at udøve embederne som dommer og generaladvokat ved Domstolen og Retten, inden medlemsstaternes regeringer foretager udnævnelserne«.

Udvalget påbegyndte sin aktivitet den 1. marts 2010, straks efter at afgørelse nr. 2010/124/EU og nr. 2010/125/EU af 25. februar 2010 trådte i kraft, og hvorved Den Europæiske Unions Råd dels har fastsat reglerne for udvalgets funktionsmåde, dels har udpeget præsidenten for og medlemmerne af det første udvalg.

composition titre

Sammensætning

Indholdsaggregater

Les membres actuels du Comité (Members 255 Asset Publisher Template)

content

De nuværende medlemmer af udvalget

Allan
Rosas

Frank
Clarke

Julia
Laffranque

Maria Eugénia
Martins De Nazaré Ribeiro

Barbara
Pořízková

Silvana
Sciarra

Vassilios
Skouris