Koosseis - comite255

composition title

Koosseis

Composition

Komitee praegused liikmed

Komitee koosneb seitsmest liikmest, kes valitakse Euroopa Liidu Kohtu ja Üldkohtu endiste liikmete, riikide kõrgemate kohtute liikmete ning tunnustatud ja pädevate juristide hulgast, kusjuures ühe liikme kandidatuuri esitab Euroopa Parlament.

Nõukogu nimetab Euroopa Kohtu algatusel komitee liikmed neljaks aastaks.

Alates 1. märtsist 2018 on komitee esimees Christiaan Timmermans. Käesoleval ajal tegutseb komitee koosseisus: Christiaan Timmermans, Simon Busuttil, Frank Clarke, Carlos Lesmes Serrano, Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, Andreas Voßkuhle ja Mirosław Wyrzykowski (vt nõukogu 4. detsembri 2017. aasta otsus 2017/2262).

[vt samuti Komitee eelmine koosseis]

Varade publitseerija

Christiaan Timmermans

Sündinud 1941; Euroopa Ühenduste Kohtu õigusnõunik (1966–1969); Euroopa Komisjoni ametnik (1969–1977); õigusteaduste doktor (Leideni Ülikool, 1973); Euroopa õiguse professor Groningeni Ülikoolis (1977–1989); Arnhemi apellatsioonikohtu kohtunik; Euroopa Komisjoni õigustalituse asepeadirektor (1989–2000); Amsterdami Ülikooli Euroopa kohtuõiguse professor (1997–2004) ja külalisprofessor Cambridge’i Ülikoolis ja Fordham Law Schoolis (New York); Euroopa Kohtu kohtunik (2000–2010); Pieter Sanders Chair Rotterdami Ülikooli õigusteaduskonnas (2010–2012); Fernand Braudel Fellow Firenze Euroopa Ülikooli Instituudis (2011); alates aastast 2012 UEFA klubide rahastamise kontrollorgani distsiplinaarkomisjoni (Adjudicatory Chamber of the UEFA Club Financial Control Body) asepresident; alates aastast 2016 Euroopa Komisjoni eetikakomitee liige; alates 2014. aasta märtsist Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 255 sätestatud komitee liige ja alates 2018. aasta märtsist selle komitee esimees.

Simon Busuttil

Sündinud 1969; õigusteaduste doktor (Malta Ülikool, 1993); Euroopa õpingute magister (Sussexi Ülikool, 1994); Magister iuris rahvusvahelises õiguses (Malta Ülikool, 1995); Malta advokatuuri liige (alates 1994); külalislektor Malta Ülikoolis; Malta ELiga liitumisläbirääkimiste meeskonna liige (1999–2003); Malta-EL teabekeskuse juhataja, vastutav isik avalikus teavitamiskampaanias enne ELi referendumit (1999–2003); Euroopa Parlamendi liige (2004–2013); EPP kõneisik Euroopa Parlamendi tsiviilvabaduste komisjonis, justiits- ja siseküsimused (2009–2013); Malta rahvuspartei asejuhataja (2012–2013); opositsiooni juhataja, rahvuspartei juhataja (2013–2017); Malta esindajatekoja liige (alates 2013); alates 2018. aasta märtsist Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 255 sätestatud komitee liige.

Frank Clarke

Sündinud 1951; matemaatika- ja majandusteaduste kraad, University College, Dublin (1972); Barrister-at-Law, King's Inns, Dublin (1973); Junior Counsel (1973–1985); Senior Counsel (1985–2004); professor, King's Inns (1978–1995); advokatuuri nõukogu esimees (1993–1995); bencher, King's Inns (1995); rahvusvahelise advokaatide assotsiatsiooni nõukogu liige (1997–2004), kaasjuhataja, Forum for Barristers and Advocates (1998–2002); nõukogu esimees, King's Inns (1999–2004); kõrge kohtu kohtunik (2004–2012); Lissaboni lepingu teise referendumi referendumikomisjoni juhataja (2009); resideeriv kohtunik, Griffith College, Dublin (alates 2010); täiendprofessor, Trinity College, Dublin (alates 2012); täiendprofessor, University College, Cork (alates 2013); Griffith College Distinguished Fellowship Award (2017); kõrgeima kohtu kohtunik (2012–2017); Chief Justice (alates 2017); alates 2018. aasta märtsist Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 255 sätestatud komitee liige.

Carlos Lesmes Serrano

Sündinud 1958; õigusteaduste kraad Madridi Sõltumatust Ülikoolist (1980); kohtunik San Mateo, Castellón de la Plana kohtus (1984); Abogado del Estado Alicante provintsikohtus (1984); prokurör Madridi autonoomse piirkonna kõrgeimas kohtus (1985–1992); prokurör konstitutsioonikohtus (1992–1993), erikohtunik Valencia autonoomse piirkonna kõrgeima kohtu halduskolleegiumis (1993–1996); usulistel või kõlbelistel põhjustel kaitseväeteenistusest keeldumist käsitleva organi peadirektor (justiitsministeerium) (1996–2000); üleriigilise kõrgeima kohtu presidendi kohusetäitja (2008–2009); kõrgeima kohtu (halduskolleegiumi) kolmanda koja kohtunik (alates 2010); kõrgeima kohtu ja kohtute üldnõukogu president (2013); alates 2018. aasta märtsist Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 255 sätestatud komitee liige.

Maria Eugenia Martins De Nazare Ribeiro

Sündinud 1956; õppinud õigusteadust Lissabonis, Brüsselis ja Strasbourgis; advokatuuri liige Portugalis (1982–1984) ja Brüsselis (1984–1986); sõltumatu uurija, Institut d’études européennes de l’université libre de Bruxelles (1984–1985); Portugali kohtuniku J. C. Moitinho de Almeida õigusnõunik Euroopa Kohtus (1986–2000), seejärel Esimese Astme Kohtu presidendi B. Vesterdorfi õigusnõunik (2000–2003); Euroopa Liidu Üldkohtu kohtunik (2003–2016), koja president (2007–2010 ja 2013–2016); Üldkohtu kodukorra komitee president (2013–2016); Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 255 ette nähtud komitee liige alates 2018. aasta märtsist.

ANDREA VOßKUHLE

Sündinud 1963; õppinud õigusteadust Bayreuthi ja Müncheni ülikoolis (1983–1989); õigusteaduste doktorikraad Müncheni Ülikoolist (1992); habilitatsioon Augsburgi Ülikoolis (1998); professori ametinimetus Freiburg im Breisgau Ülikoolis, Poliitikateaduste ja õigusfilosoofia instituudi direktor (1999); Fellow Berliini teaduskolledžis (2006–2007); alaline liige Berliini ja Brandenburgi Teaduste Akadeemia sotsiaalteaduste osakonnas (alates 2007) ja Saksamaa Teaduste Akadeemias – Leopoldina (alates 2018); Liitvabariigi konstitutsioonikohtu asepresident ja Euroopa Kohtu teise koja president (alates 2008); Liitvabariigi konstitutsioonikohtu president (alates 2010); Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 255 ette nähtud komitee liige alates 2014. aasta märtsist.

Mirosław Wyrzykowski

Sündinud 1950; õigusteaduste doktor (Varssavi Ülikool, 1975) habiliteerunud doktor (1986); Varssavi Ülikooli õigusteaduste professor (1991); kodanikuõiguste voliniku ameti põhiseaduslike vabaduste ja õiguste osakonna juhataja (1988–1990); peaministri seadusloomenõukogu liige (1990–1993 ja 1996–2001); võrdleva õiguse Šveitsi instituudi professor (1990–1995); Varssavi Ülikooli õigusteaduskonna asedekaan (1996–1999) ja dekaan (1996–1999); avalike suhete instituudi konstitutsionalismi ja õiguskultuuri keskuse direktor (1996–2001); Kesk-Euroopa Ülikool Budapestis, külalisprofessor (1997–2014); välisministeeriumi õigusliku nõuandekomitee liige (1999–2001 ja 2012–2016); konstitutsioonikohtu kohtunik (2001–2010); Poola Teaduste Akadeemia õigusteaduse komitee president (2011–2015); lektor muu hulgas järgmistes ülikoolides: Pariis (Sorbonne), Bonn, Sydney, Konstanz, Bayreuth; alates 2016. aasta veebruarist Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 255 sätestatud komitee liige

Committee Footer web content element