Koosseis - comite255

composition title

Koosseis

Composition

Komitee praegused liikmed

Komitee koosneb seitsmest liikmest, kes valitakse Euroopa Liidu Kohtu ja Üldkohtu endiste liikmete, riikide kõrgemate kohtute liikmete ning tunnustatud ja pädevate juristide hulgast, kusjuures ühe liikme kandidatuuri esitab Euroopa Parlament.

Nõukogu nimetab Euroopa Kohtu algatusel komitee liikmed neljaks aastaks.

Alates 1. märtsist 2018 on komitee esimees Christiaan Timmermans. Käesoleval ajal tegutseb komitee koosseisus: Christiaan Timmermans, Simon Busuttil, Frank Clarke, Carlos Lesmes Serrano, Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, Andreas Voßkuhle ja Mirosław Wyrzykowski (vt nõukogu 4. detsembri 2017. aasta otsus 2017/2262).

[vt samuti Komitee eelmine koosseis]

 

 

Varade publitseerija

Allan Rosas

Sündinud 1948; Turu ülikooli (Soome) õigusteaduste doktor; õigusteaduste professor Turu ülikoolis (1978–1981) ja Åbo Akademis (Turu/Åbo) (1981–1996), ning viimase juurde kuuluva inimõiguste instituudi direktor (1985–1995); esindanud Soome valitsust mitmesugustel rahvusvahelistel konverentsidel ja kohtumistel Soome delegatsiooni liikme või nõustajana, olnud järgmiste organisatsioonide või organite liige ja ekspert: Soome valitsuse ja parlamendi õiguskomisjonid, ÜRO, UNESCO, OSCE ja Euroopa Nõukogu (1977–1995); Euroopa Komisjoni õigustalituse direktor ja peaõigusnõunik välissuhete alal (1995–2001); Euroopa Komisjoni õigustalituse asepeadirektor (2001–2002); Euroopa Kohtu kohtunik (2002–2019); Euroopa Kolledži, Genti ülikooli ja Helsingi ülikooli külalisprofessor ning Turu ülikooli vanemteadur; alates 2019. aastast Euroopa Komisjoni sõltumatu eetikakomitee liige.

Mirosław Wyrzykowski

Sündinud 1950; õigusteaduste doktor (Varssavi Ülikool, 1975) habiliteerunud doktor (1986); Varssavi Ülikooli õigusteaduste professor (1991); kodanikuõiguste voliniku ameti põhiseaduslike vabaduste ja õiguste osakonna juhataja (1988–1990); peaministri seadusloomenõukogu liige (1990–1993 ja 1996–2001); võrdleva õiguse Šveitsi instituudi professor (1990–1995); Varssavi Ülikooli õigusteaduskonna asedekaan (1996–1999) ja dekaan (1996–1999); avalike suhete instituudi konstitutsionalismi ja õiguskultuuri keskuse direktor (1996–2001); Kesk-Euroopa Ülikool Budapestis, külalisprofessor (1997–2014); välisministeeriumi õigusliku nõuandekomitee liige (1999–2001 ja 2012–2016); konstitutsioonikohtu kohtunik (2001–2010); Poola Teaduste Akadeemia õigusteaduse komitee president (2011–2015); lektor muu hulgas järgmistes ülikoolides: Pariis (Sorbonne), Bonn, Sydney, Konstanz, Bayreuth; alates 2016. aasta veebruarist Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 255 sätestatud komitee liige

Frank Clarke

Sündinud 1951; matemaatika- ja majandusteaduste kraad, University College, Dublin (1972); Barrister-at-Law, King's Inns, Dublin (1973); Junior Counsel (1973–1985); Senior Counsel (1985–2004); professor, King's Inns (1978–1995); advokatuuri nõukogu esimees (1993–1995); bencher, King's Inns (1995); rahvusvahelise advokaatide assotsiatsiooni nõukogu liige (1997–2004), kaasjuhataja, Forum for Barristers and Advocates (1998–2002); nõukogu esimees, King's Inns (1999–2004); kõrge kohtu kohtunik (2004–2012); Lissaboni lepingu teise referendumi referendumikomisjoni juhataja (2009); resideeriv kohtunik, Griffith College, Dublin (alates 2010); täiendprofessor, Trinity College, Dublin (alates 2012); täiendprofessor, University College, Cork (alates 2013); Griffith College Distinguished Fellowship Award (2017); kõrgeima kohtu kohtunik (2012–2017); Chief Justice (alates 2017); alates 2018. aasta märtsist Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 255 sätestatud komitee liige.

Carlos Lesmes Serrano

Sündinud 1958; õigusteaduste kraad Madridi Sõltumatust Ülikoolist (1980); kohtunik San Mateo, Castellón de la Plana kohtus (1984); Abogado del Estado Alicante provintsikohtus (1984); prokurör Madridi autonoomse piirkonna kõrgeimas kohtus (1985–1992); prokurör konstitutsioonikohtus (1992–1993), erikohtunik Valencia autonoomse piirkonna kõrgeima kohtu halduskolleegiumis (1993–1996); usulistel või kõlbelistel põhjustel kaitseväeteenistusest keeldumist käsitleva organi peadirektor (justiitsministeerium) (1996–2000); üleriigilise kõrgeima kohtu presidendi kohusetäitja (2008–2009); kõrgeima kohtu (halduskolleegiumi) kolmanda koja kohtunik (alates 2010); kõrgeima kohtu ja kohtute üldnõukogu president (2013); alates 2018. aasta märtsist Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 255 sätestatud komitee liige.

Maria Eugenia Martins De Nazare Ribeiro

Sündinud 1956; õppinud õigusteadust Lissabonis, Brüsselis ja Strasbourgis; advokatuuri liige Portugalis (1982–1984) ja Brüsselis (1984–1986); sõltumatu uurija, Institut d’études européennes de l’université libre de Bruxelles (1984–1985); Portugali kohtuniku J. C. Moitinho de Almeida õigusnõunik Euroopa Kohtus (1986–2000), seejärel Esimese Astme Kohtu presidendi B. Vesterdorfi õigusnõunik (2000–2003); Euroopa Liidu Üldkohtu kohtunik (2003–2016), koja president (2007–2010 ja 2013–2016); Üldkohtu kodukorra komitee president (2013–2016); Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 255 ette nähtud komitee liige alates 2018. aasta märtsist.

Andrea Voßkuhle

Sündinud 1963; õppinud õigusteadust Bayreuthi ja Müncheni ülikoolis (1983–1989); õigusteaduste doktorikraad Müncheni Ülikoolist (1992); habilitatsioon Augsburgi Ülikoolis (1998); professori ametinimetus Freiburg im Breisgau Ülikoolis, Poliitikateaduste ja õigusfilosoofia instituudi direktor (1999); Fellow Berliini teaduskolledžis (2006–2007); alaline liige Berliini ja Brandenburgi Teaduste Akadeemia sotsiaalteaduste osakonnas (alates 2007) ja Saksamaa Teaduste Akadeemias – Leopoldina (alates 2018); Liitvabariigi konstitutsioonikohtu asepresident ja Euroopa Kohtu teise koja president (alates 2008); Liitvabariigi konstitutsioonikohtu president (alates 2010); Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 255 ette nähtud komitee liige alates 2014. aasta märtsist.

Julia Laffranque

Sündinud aastal 1974; õigusteaduste õpingud: Hamburgi Ülikool (Saksamaa), Tartu Ülikool (Eesti); LL.M (Magistra legum), Münsteri Ülikool (Saksamaa), kraadiõpe: Kieli Ülikool (Saksamaa), Euroopa Ülikool-Instituut (Firenze, Itaalia); doktorikraad õigusteaduses, Tartu Ülikool (Eesti); Euroopa Liidu õiguse ekspert, justiitsministeeriumi Euroopa Liidu õiguse ja välissuhete talituse juhataja ja asekantsler (Eesti) (1996–2004); lähetused Euroopa Komisjoni õigustalituses, Prantsusmaa ja Rootsi justiitsministeeriumides, Prantsusmaa riiginõukogus ja Saksamaa Liitvabariigi kõrgeimas halduskohtus; lektor ja Euroopa õiguse dotsent eri ülikoolides aastatel 1999–2010; Tartu Ülikooli Euroopa õiguse professor 2011–2016, alates 2016. aastast külalisprofessor; kohtunik Eesti Riigikohtus (2004–2011 ja 2020); Alalise Vahekohtu liige (2011–2016); Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik (2011–2020); Euroopa Õigusakadeemia (ERA) asedirektor (2021); rahvusvahelise Euroopa õiguse ühenduse (FIDE) president (2010–2021), Euroopa Nõukogu Kohtunike Konsultatiivnõukogu president (2008–2010), Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti teaduskomitee liige.

Committee Footer web content element