Data Protection - comite255

Privacy statement

Õigusliku vastutuse välistamise klausel

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 255 sätestatud komitee on loonud selle veebisaidi, et hõlbustada üldsuse juurdepääsu teabele komitee tegevuse kohta. Meie eesmärk on tagada selle teabe ajakohasus ja täpsus. Siiski ei võta komitee endale veebisaidil sisalduva teabega seoses mingit vastutust ega kohustusi. Veebilehe materjal

  • on vaid üldise iseloomuga ega ole mõeldud ühegi konkreetse isiku või üksuse küsimuste lahendamiseks
  • ei pruugi olla terviklik, lõplik, täpne ega ajakohane
  • võib sisaldada linke veebisaitidele, mille üle komiteel puudub kontroll ning mille eest komitee ei võta endale mingit vastutust
  • ei sisalda erialaseid ega juriidilisi nõuandeid (konkreetse nõu saamiseks peaksite alati pöörduma vastava kvalifikatsiooniga asjatundjate poole).

Samuti tuleks meeles pidada, et pole võimalik tagada, et veebisaidil avaldatud dokument vastab täpselt ametlikult vastu võetud tekstile. Autentseks loetakse ainult Euroopa Liidu Teataja elektroonilises väljaandes avaldatud Euroopa Liidu õigusakte.

Meie eesmärk on vähendada tehnilistest vigadest tulenevaid häireid. Samas võib osa meie veebisaidil leiduvast teabest olla loodud või struktureeritud failidena või formaatides, mis ei ole veatud, ning seetõttu ei saa välistada nendest probleemidest tulenevaid katkestusi või muid mõjutusi. Kui meid teavitatakse vigadest, püüame need parandada. Komitee ei võta endale siiski vastutust käesoleva veebisaidi kasutamisest tuleneda võiva otsese või kaudse kahju eest.