Home Comite255 - comite255

titre général pour les 4 pages / footer ?

ODBOR

PREDVIĐEN ČLANKOM 255. UGOVORA O FUNKCIONIRANJU EUROPSKE UNIJE

Avant propos home page

Predgovor

Suci i nezavisni odvjetnici Suda i Općeg suda Europske unije imenuju se zajedničkom suglasnošću vlada država članica nakon savjetovanja s odborom predviđenim člankom 255. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Taj je odbor uspostavljen Lisabonskim ugovorom, koji je stupio na snagu 1. prosinca 2009. Njegova je zadaća „davanje mišljenja o prikladnosti kandidatâ za obnašanje dužnosti suca i nezavisnog odvjetnika Suda i Općeg suda” i to „prije nego što vlade država članica imenuju kandidate”.

Odbor je započeo s radom 1. ožujka 2010., odmah nakon stupanja na snagu dviju odluka, Odluke br. 2010 /124/EU i Odluke br. 2010/125/EU od 25. veljače 2010., kojima je Vijeće Europske unije, s jedne strane, donijelo pravila o radu tog odbora i, s druge strane, imenovalo predsjednika i članove prvog odbora.

composition titre

Sastav

Objavitelj imovine

Les membres actuels du Comité (Members 255 Asset Publisher Template)

content

Trenutačni članovi odbora

Allan
Rosas

Frank
Clarke

Julia
Laffranque

Maria Eugénia
Martins De Nazaré Ribeiro

Barbara
Pořízková

Silvana
Sciarra

Vassilios
Skouris