Home Comite255 - comite255

titre général pour les 4 pages / footer ?

LE COMITÉ

PRÉVU PAR L'ARTICLE 255 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE

Avant propos home page

Predgovor

Suci i nezavisni odvjetnici Suda i Općeg suda Europske unije imenuju se zajedničkom suglasnošću vlada država članica nakon savjetovanja s odborom predviđenim člankom 255. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Taj je odbor uspostavljen Lisabonskim ugovorom, koji je stupio na snagu 1. prosinca 2009. Njegova je zadaća „davanje mišljenja o prikladnosti kandidatâ za obnašanje dužnosti suca i nezavisnog odvjetnika Suda i Općeg suda” i to „prije nego što vlade država članica imenuju kandidate”.

Odbor je započeo s radom 1. ožujka 2010., odmah nakon stupanja na snagu dviju odluka, Odluke br. 2010 /124/EU i Odluke br. 2010/125/EU od 25. veljače 2010., kojima je Vijeće Europske unije, s jedne strane, donijelo pravila o radu tog odbora i, s druge strane, imenovalo predsjednika i članove prvog odbora.

composition titre

Sastav

Objavitelj imovine

Committee Footer web content element