Sastav - comite255

composition title

Sastav

Composition

Trenutačni članovi odbora

Odbor se sastoji od sedam osoba izabranih iz redova bivših članova Suda i Općeg suda Europske unije, članova nacionalnih vrhovnih sudova i priznatih pravnika, od kojih jednoga predlaže Europski parlament.

Na prijedlog predsjednika Suda članove odbora imenuje Vijeće na razdoblje od četiri godine.

Christiaan Timmermans na čelu je odbora od 1. ožujka 2018. Odbor je trenutačno sastavljen od sljedećih članova: Christiaan Timmermans, Simon Busuttil, Frank Clarke, Carlos Lesmes Serrano, Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, Andreas Voßkuhle i Mirosław Wyrzykowski (vidjeti Odluku Vijeća br. 2017/2262 od 4. prosinca 2017.).

[vidjeti također Prethodni sastav odbora]

 

 

Objavitelj imovine

Allan Rosas

Rođen 1948.; doktorat prava na Sveučilištu u Turkuu (Finska); profesor prava na Sveučilištu u Turkuu (1978. – 1981.) i na Sveučilištu Åbo Akademi (Turku/Åbo) (1981. – 1996.); ravnatelj Instituta za ljudska prava potonjeg sveučilišta (1985. – 1995.); predstavnik finske vlade na mjestu člana ili savjetnika finskih delegacija na raznim međunarodnim konferencijama i sastancima, član i stručnjak u vladinim ili parlamentarnim pravnim odborima u Finskoj, kao i pri Ujedinjenim narodima, UNESCO-u, Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS) i Vijeću Europe (1977. – 1995.); direktor i glavni pravni savjetnik u Pravnoj službi Europske komisije, nadležan za vanjske odnose (1995. – 2001.); zamjenik glavnog direktora Pravne službe Europske komisije (2001. – 2002.); sudac Suda Europske unije (2002. – 2019.); gostujući profesor na Europskom koledžu, Sveučilištu u Ghentu i Sveučilištu u Helsinkiju te viši znanstveni suradnik na Sveučilištu u Turkuu; član neovisnog etičkog odbora Europske komisije od 2019.

Mirosław Wyrzykowski

Rođen 1950.; doktor prava (Sveučilište u Varšavi, 1975.); drugi doktorat (habilitacija) (1986.); profesora prava na Sveučilištu u Varšavi (1991.); čelnik odjela za ustavne slobode i prava u Uredu povjerenika za prava građana (1988. – 1990.); član zakonodavnog vijeća predsjednika vlade (1990. – 1993. i 1996. – 2001.); profesor na Švicarskom institutu za komparativno pravo (1990-1995); zamjenik dekana (1996. – 1999.) i dekan (1996. – 1999.) Pravnog fakulteta Sveučilišta u Varšavi; ravnatelj Centra za konstitucionalizam i pravnu kulturu na Institutu za javnu upravu (1996. – 2001.); gostujući profesor Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti (1997. – 2014.); član savjetodavnopravnog odbora Ministarstva vanjskih poslova (1999. – 2001. i 2012. – 2016.); sudac na Ustavnom sudu (2001. – 2010.); predsjednik odbora za pravne znanosti Poljske akademije znanosti (2011. – 2015.); predavač, među ostalim, na sveučilištima u Parizu (Sorbonne), Bonnu, Sydneyju, Konstanzu, Bayreuthu; član odbora predviđenog člankom 255. Ugovora o funkcioniranju Europske unije od veljače 2016.

Frank Clarke

Rođen 1951.; diploma iz matematike i ekonomije, University College, Dublin (1972.); Barrister-at-Law, King's Inns, Dublin (1973.); Junior Counsel (1973. – 1985.); Senior Counsel (1985. – 2004.); profesor u King's Inns (1978. – 1995.); predsjednik Vijeća odvjetničke komore (1993. – 1995.); Bencher of King's Inns (1995.); član Vijeća Međunarodnog udruženja odvjetničkih komora (1997. – 2004.), supredsjedatelj Odvjetničkog foruma za barristers i advocates (1998. – 2002.); predsjednik Vijeća King's Inns (1999. – 2004.); sudac Visokog suda (2004. – 2012.); predsjednik povjerenstva za drugi referendum o Lisabonskom ugovoru (2009.); gostujući sudac-predavač na Griffith Collegeu, Dublin (od 2010.); izvanredni profesor na Trinity Collegeu, Dublin (od 2012.); izvanredni profesor na University Collegeu, Cork (od 2013.); nagrada Griffith College Distinguished Fellowship Award (2017.); sudac Vrhovnog suda (2012. – 2017.); predsjednik Vrhovnog suda (od 2017.); član odbora predviđenog člankom 255. Ugovora o funkcioniranju Europske unije od ožujka 2018.

Carlos Lesmes Serrano

Rođen 1958.; diploma studija prava na Samostalnom sveučilištu u Madridu (1980.); sudac Suda u San Mateu, Castellón de la Plana (1984.); pravnik u državnom odvjetništvu Provincijskog suda u Alicanteu (1984.); državni odvjetnik na Visokom sudu autonomne zajednice Madrid (1985. – 1992.); državni odvjetnik na Ustavnom sudu (1992. – 1993.), specijalizirani sudac u vijeću za upravne sporove Visokog suda autonomne zajednice Valencia (1993. – 1996.); glavni ravnatelj tijela Ministarstva pravosuđa za odlučivanje o prigovorima savjesti (1996. – 2000.); glavni ravnatelj tijela Ministarstva pravosuđa za odnose sa sudskom upravom (2000. – 2004.); predsjednik vijeća za upravne sporove Visokog nacionalnog suda (1997. – 2005.); vršitelj dužnosti predsjednika Visokog nacionalnog suda (2008. – 2009.); sudac trećeg vijeća (za upravne sporove) Vrhovnog suda (od 2010.); predsjednik Vrhovnog suda i Državnog sudbenog vijeća (od 2013.); član odbora predviđenog člankom 255. Ugovora o funkcioniranju Europske unije od ožujka 2018.

Maria Eugenia Martins De Nazare Ribeiro

Rođena 1956.; studij prava u Lisabonu, Bruxellesu i Strasbourgu; odvjetnica u Portugalu (1982. – 1984.) i Bruxellesu (1984. – 1986.); slobodna istraživačica na Institut d'études européennes de l'Université libre de Bruxelles (1984. – 1985.); sudska savjetnica portugalskog suca Suda, J. C. Moitinha de Almeide (1986. – 2000.), a zatim predsjednika Prvostupanjskog suda B. Vesterdorfa (2000. – 2003.); sutkinja Općeg suda Europske unije (2003. – 2016.), predsjednica vijeća (2007. – 2010. i 2013. – 2016.); predsjednica odbora za Poslovnik Općeg suda (2013. – 2016.); članica odbora predviđenog člankom 255. Ugovora o funkcioniranju Europske unije od ožujka 2018.

Andrea Voßkuhle

Rođen 1963.; studij prava na sveučilištima u Bayreuthu i Münchenu (1983. – 1989.); doktor prava na Sveučilištu u Münchenu (1992.); drugi doktorat (habilitation) na Sveučilištu u Augsburgu (1998.); imenovan sveučilišnim profesorom na Sveučilištu u Freiburgu im Breisgau, ravnatelj Instituta za političke znanosti i pravnu filozofiju (1999.); Fellow na Wissenschaftskolleg u Berlinu (2006. – 2007.); redovni član razreda za društvene znanosti Berlinsko-brandenburške akademije znanosti (od 2007.) i Njemačke akademije znanosti – Leopoldina (od 2018.); potpredsjednik Saveznog ustavnog suda i predsjednik drugog vijeća tog suda (od 2008.); predsjednik Saveznog ustavnog suda (od 2010.); član odbora predviđenog člankom 255. Ugovora o funkcioniranju Europske unije od ožujka 2014.

Julia Laffranque

Rođena 1974.; studij prava: Sveučilište u Hamburgu (Njemačka), Sveučilište u Tartuu (Estonija); LL.M. (Magistra legum), Sveučilište u Münsteru (Njemačka), poslijediplomski studij: Sveučilište u Kielu (Njemačka), Europski sveučilišni institut (Firenca, Italija); doktorat iz prava, Sveučilište u Tartuu (Estonija); stručnjakinja za pravo Europske unije, načelnica odjela za pravo Europske unije i vanjske odnose te zamjenica glavnog tajnika u Ministarstvu pravosuđa (Estonija) (1996. – 2004.); upućivanja u Pravnu službu Europske komisije, ministarstva pravosuđa Francuske i Švedske, Državno vijeće francuskog i njemačkog saveznog upravnog suda; predavačica i docentica europskog prava na raznim sveučilištima u razdoblju 1999. – 2010.; profesorica europskog prava na Sveučilištu u Tartuu u razdoblju 2011. – 2016., gostujuća profesorica od 2016.; sutkinja na Vrhovnom sudu Estonije (2004. – 2011. i 2020.); članica Stalnog arbitražnog suda (2011. – 2016.); sutkinja na Europskom sudu za ljudska prava (2011. – 2020.); zamjenica ravnatelja Akademije za europsko pravo (ERA) 2021.; predsjednica Međunarodne federacije europskog prava (FIDE) (2010. – 2021.), predsjednica Savjetodavnog vijeća europskih sudaca (CCJE) Vijeća Europe (2008. – 2010.), članica znanstvenog odbora Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA).

Committee Footer web content element