Home Comite255 - comite255

titre général pour les 4 pages / footer ?

KOMITEJA

ATBILSTOŠI LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBAS DARBĪBU 255. PANTAM

Avant propos home page

Priekšvārds

Eiropas Savienības Tiesas un Vispārējās tiesas tiesnešus un ģenerāladvokātus, savstarpēji vienojoties, ieceļ dalībvalstu valdības pēc apspriešanās ar komiteju, kas ir paredzēta Līguma par Eiropas Savienības darbību 255. pantā.

Šī komiteja ir izveidota ar Lisabonas līgumu, kurš ir stājies spēkā 2009. gada 1. decembrī. Tās uzdevums ir “sniegt atzinumu par kandidātu atbilstību Tiesas un Vispārējās tiesas tiesnešu un ģenerāladvokātu pienākumiem, pirms dalībvalstu valdības pieņem lēmumus par iecelšanu”.

Komiteja savu darbību uzsāka 2010. gada 1. martā – uzreiz pēc tam, kad bija stājušies spēkā abi 2010. gada 25. februāra lēmumi 2010/124/ES un 2010/125/ES, ar kuriem Eiropas Savienības Padome, pirmkārt, apstiprināja komitejas darbības noteikumus un, otrkārt, iecēla pirmās komitejas priekšsēdētāju un locekļus.

composition titre

Sastāvs

Asset Publisher

Les membres actuels du Comité (Members 255 Asset Publisher Template)

content

Pašreizējie komitejas locekļi

Allan
Rosas

Frank
Clarke

Julia
Laffranque

Maria Eugénia
Martins De Nazaré Ribeiro

Barbara
Pořízková

Silvana
Sciarra

Vassilios
Skouris