Skład - comite255

composition title

Skład

Composition

Obecni członkowie komitetu

Komitet składa się z siedmiu osobistości wybranych spośród byłych członków Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej, członków krajowych sądów najwyższych i prawników o uznanej kompetencji, przy czym jedną z kandydatur proponuje Parlament Europejski.

Członków mianuje na czteroletnią kadencję Rada na wniosek prezesa Trybunału Sprawiedliwości.

Od dnia 1 marca 2018 r. przewodniczącym komitetu jest Christiaan Timmermans. Członkami komitetu są obecnie: Christiaan Timmermans, Simon Busuttil, Frank Clarke, Carlos Lesmes Serrano, Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, Andreas Voßkuhle i Mirosław Wyrzykowski (zob. decyzję Rady nr 2017/2262 z dnia 4 grudnia 2017 r.).

[zob. także Poprzedni skład komitetu]

 

 

Wydawca treści

Allan Rosas

Urodzony w 1948 r.; doktor prawa na Uniwersytecie w Turku (Finlandia); profesor prawa na Uniwersytecie w Turku (1978−1981) i Åbo Akademi (Turku/Åbo) (1981−1996); dyrektor tamtejszego Instytutu Praw Człowieka (1985−1995); przedstawiciel rządu Finlandii w funkcji członka lub doradcy fińskich delegacji podczas różnorodnych konferencji i spotkań międzynarodowych, członek i ekspert rządowych i parlamentarnych komisji prawnych w Finlandii, jak również Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unesco, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i Rady Europy (1977−1995); dyrektor i główny radca prawny Służby Prawnej w Komisji Europejskiej, odpowiedzialny za stosunki zewnętrzne (1995−2001); zastępca dyrektora generalnego Służby Prawnej w Komisji Europejskiej (2001−2002); sędzia Trybunału Sprawiedliwości (2002−2019); profesor wizytujący w Kolegium Europejskim, na Uniwersytecie w Gandawie, na Uniwersytecie w Helsinkach i senior fellow na Uniwersytecie w Turku; od 2019 r. członek niezależnej komisji etycznej w Komisji Europejskiej.

Mirosław Wyrzykowski

Urodzony w 1950 r.; doktor prawa (Uniwersytet Warszawski, 1975); doktor habilitowany (1986); profesor prawa na Uniwersytecie Warszawskim (1991); kierownik Departamentu Konstytucyjnych Wolności i Praw w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (1988-1990); członek rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (1990-1993 i 1996-2001); profesor szwajcarskiego Instytutu Prawa Porównawczego (1990-1995); prodziekan (1996-1999) i dziekan (1996-1999) Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego; dyrektor Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej Instytutu Spraw Publicznych (1996-2001); profesor zaproszony Central European University w Budapeszcie (1997-2014); członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych (1999-2001 i 2012-2016); sędzia Trybunału Konstytucyjnego (2001-2010); przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych Polskiej akademii Nauk (2011-2015); wykładowca m.in. uniwersytetów w Paryżu (Sorbona), Bonn, Sydney, Konstancji, Bayreuth; członek komitetu powołanego na podstawie art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej od lutego 2016 r.

Frank Clarke

Urodzony w 1951 r.; absolwent matematyki I ekonomii University College w Dublinie (1972); Barrister-at-Law przy King's Inns w Dublinie (1973); Junior Counsel (1973 -1985); Senior Counsel (1985-2004); profesor w King's Inns (1978-1995); prezes rady palestry (1993-1995); Bencher w King's Inns (1995); członek rady międzynarodowego stowarzyszenia prawników (IBA) (1997-2004), współprzewodniczący Forum for Barristers and Advocates (1998-2002); prezes rady King's Inns (1999-2004); sędzia High Court (2004-2012); przewodniczący komisji referendalnej ds. drugiego referendum w sprawie Traktatu Lizbońskiego (2009); sędzia rezydent Griffith College, Dublin (od 2010); docent Trinity College w Dublinie (od 2012); docent University College w Cork (od 2013); laureat Griffith College Distinguished Fellowship Award (2017); sędzia sądu najwyższego Irlandii (2012-2017); prezes sądu najwyższego (Chief Justice) (od 2017); członek komitetu powołanego na podstawie art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej od marca 2018 r.

Carlos Lesmes Serrano

Urodzony w 1958 r.; absolwent prawa na uniwersytecie autonomicznym w Madrycie (1980); sędzia sądu w San Mateo, Castellón de la Plana (1984); funkcjonariusz prokuratury przy sądzie okręgowym w Alicante (1984); prokurator przy naczelnym sądzie autonomicznego regionu Madrytu (1985-1992); prokurator przy trybunale konstytucyjnym (1992-1993); sędzia wyspecjalizowany izby administracyjnej naczelnego sądu autonomicznego regionu Walencji (1993- 1996); dyrektor generalny ds. odmowy służby wojskowej (ministerstwo sprawiedliwości) (1996-2000); dyrektor generalny ds. stosunków z wymiarem sprawiedliwości (ministerstwo sprawiedliwości (2000-2004), sędzia wyspecjalizowany izby administracyjnej Audiencia Nacional (1997-2005); prezes izby administracyjnej Audiencia Nacional (1997-2005); dyrektor generalny; p.o. prezesa Audiencia Nacional (2008-2009); sędzia trzeciej izby (administracyjnej) sądu najwyższego (od 2010); prezes sądu najwyższego i ogólnej rady sądownictwa (od 2013); członek komitetu powołanego na podstawie art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej od marca 2018 r.

Maria Eugenia Martins De Nazare Ribeiro

Urodzona w 1956 r.; studia prawnicze w Lizbonie, Brukseli i Strasburgu; advogada w Portugalii (1982-1984) i Brukseli (1984-1986); niezależny pracownik naukowy w instytucie studiów europejskich wolnego uniwersytetu w Brukseli (1984-1985); referendarz portugalskiego sędziego w Trybunale Sprawiedliwości J.C. Moitinha de Almeidy (1986-2000), następnie prezesa Sądu Pierwszej Instancji B. Vesterdorfa (2000-2003); sędzia Sądu Unii Europejskiej (2003-2016), prezes izby (2007-2010 i 2013-2016); prezes komitetu ds. regulaminu postępowania przed Sądem (2013-2016); członek komitetu powołanego na podstawie art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej od marca 2018 r.

Andrea Voßkuhle

Urodzony w 1963 r.; studia prawnicze na uniwersytetach w Bayreuth i Monachium (1983-1989); doktor prawa uniwersytetu w Monachium (1992); habilitacja na uniwersytecie w Augsburgu (1998); mianowany na profesora uniwersytetu na uniwersytecie we Fryburgu Bryzgowijskim, dyrektor instytutu nauk politycznych i filozofii prawa (1999); Fellow w Wissenschaftskolleg zu Berlin (2006-2007); członek oddziału nauk społecznych Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk (od 2007) i Niemieckiej Akademii Nauk Leopoldina (od 2018); wiceprezes federalnego trybunału konstytucyjnego i prezes drugiej izby trybunału (od 2008); prezes federalnego trybunału konstytucyjnego (od 2010); członek komitetu powołanego na podstawie art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej od marca 2014 r.

Julia Laffranque

ur. w 1974 roku, studia prawnicze: uniwersytet w Hamburgu (Niemcy) i uniwersytet w Tartu (Estonia); magister prawa, Westfalski Uniwersytet Wilhelma w Münsterze (Niemcy), studia podyplomowe: uniwersytet w Kilonii (Niemcy), Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji (Włochy); doktor prawa, uniwersytet w Tartu (Estonia); ekspert prawa Unii Europejskiej, dziekan wydziału prawa Unii Europejskiej i stosunków zagranicznych oraz wicesekretarz generalna w Ministerstwie Sprawiedliwości (Estonia) (1996–2004); oddelegowana do służby prawnej Komisji Europejskiej, do ministerstw sprawiedliwości Francji i Szwecji, do francuskiej Rady Stanu oraz do niemieckiego federalnego sądu administracyjnego; wykładowczyni i adiunkt prawa europejskiego na różnych uniwersytetach (1999–2010); profesor prawa europejskiego na uniwersytecie w Tartu (2011–2016), od 2016 r. profesor wizytująca; sędzia Sądu Najwyższego Estonii (2004–2011 oraz 2020); członkini Stałego Trybunału Arbitrażowego (2011–2016); sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (2011–2020); wicerektorka Akademii Prawa Europejskiego (ERA) (2021); przewodnicząca Międzynarodowej Federacji Prawa Europejskiego (FIDE) (2010–2021), przewodnicząca Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich Rady Europy (CCJE) (2008–2010), członkini Komitetu Naukowego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA).

Committee Footer web content element