Home Comite255 - comite255

titre général pour les 4 pages / footer ?

LE COMITÉ

PRÉVU PAR L'ARTICLE 255 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE

Avant propos home page

Słowo wstępne

Sędziowie i rzecznicy generalni Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej są mianowani za wspólnym porozumieniem przez rządy państw członkowskich, po zasięgnięciu opinii komitetu przewidzianego w artykule 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Komitet ten został powołany w Traktacie z Lizbony, który wszedł w życie z dniem 1 grudnia 2009 r. Jego zadaniem jest „opiniowanie kandydatów do wykonywania funkcji sędziego i rzecznika generalnego w Trybunale Sprawiedliwości i Sądzie przed ich mianowaniem przez rządy państw członkowskich”.

Komitet rozpoczął działalność dnia 1 marca 2010 r., gdy tylko weszły w życie dwie decyzje : nr 2010/124/UE i  nr 2010/125/UE z dnia 25 lutego 2010 r., w których Rada Unii Europejskiej określiła zasady działania komitetu oraz mianowała przewodniczącego oraz członków pierwszego składu komitetu.

composition titre

Skład

Wydawca treści

Committee Footer web content element