Home Comite255 - comite255

titre général pour les 4 pages / footer ?

КОМИТЕТ

ПРЕДВИДЕН В ЧЛЕН 255 ОТ ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Avant propos home page

Предговор

Съдиите и генералните адвокати в Съда и в Общия съд на Европейския съюз се назначават по общо съгласие от правителствата на държавите членки след консултация с комитета, предвиден в член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Този комитет е създаден с Договора от Лисабон, който влиза в сила на 1 декември 2009 г. Задачата му е „да дава становище относно годността на кандидатите да упражняват функциите на съдия и генерален адвокат на Съда и на Общия съд, преди правителствата на държавите членки да ги назначат“.

Комитетът започва работа на 1 март 2010 г., веднага след влизането в сила на двете решения 2010/124/EC и 2010/125/EC от 25 февруари 2010 г., с които Съветът на Европейския съюз определя правилата за функциониране на комитета и съответно назначава членовете на първия комитет.

composition titre

Състав

Издател на активи

Les membres actuels du Comité (Members 255 Asset Publisher Template)

content

Настоящи членове на комитета

Allan
Rosas

Frank
Clarke

Julia
Laffranque

Maria Eugénia
Martins De Nazaré Ribeiro

Barbara
Pořízková

Silvana
Sciarra

Vassilios
Skouris