Home Comite255 - comite255

titre général pour les 4 pages / footer ?

VÝBOR

USTANOVENÝ V ČLÁNKU 255 ZMLUVY O FUNGOVANÍ EURÓPSKEJ ÚNIE

Avant propos home page

Úvod

Sudcovia a generálni advokáti Súdneho dvora a Všeobecného súdu Európskej únie sa vymenúvajú na základe vzájomnej dohody vlád členských štátov po konzultácii s výborom ustanoveným v článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Tento výbor bol zriadený Lisabonskou zmluvou, ktorá nadobudla platnosť 1. decembra 2009. Jeho úlohou je „poskytnutie stanoviska k vhodnosti kandidátov vykonávať funkciu sudcu a generálneho advokáta na Súdnom dvore a na Všeobecnom súde predtým, ako vlády členských štátov vykonajú vymenovania“.

Činnosť výboru sa začala 1. marca 2010 bezprostredne po tom, čo nadobudli účinnosť dve rozhodnutia č.  2010/124/UE  a  č.  2010/125/UE z 25. februára 2010, v ktorých Rada Európskej únie stanovila pravidlá činnosti výboru a vymenovala predsedu a členov prvého výboru.

composition titre

Zloženie

Zverejňovač príspevkov

Les membres actuels du Comité (Members 255 Asset Publisher Template)

content

Súčasní členovia výboru

Allan
Rosas

Frank
Clarke

Julia
Laffranque

Maria Eugénia
Martins De Nazaré Ribeiro

Barbara
Pořízková

Silvana
Sciarra

Vassilios
Skouris