Home Comite255 - comite255

titre général pour les 4 pages / footer ?

LE COMITÉ

PRÉVU PAR L'ARTICLE 255 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE

Avant propos home page

Úvod

Sudcovia a generálni advokáti Súdneho dvora a Všeobecného súdu Európskej únie sa vymenúvajú na základe vzájomnej dohody vlád členských štátov po konzultácii s výborom ustanoveným v článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Tento výbor bol zriadený Lisabonskou zmluvou, ktorá nadobudla platnosť 1. decembra 2009. Jeho úlohou je „poskytnutie stanoviska k vhodnosti kandidátov vykonávať funkciu sudcu a generálneho advokáta na Súdnom dvore a na Všeobecnom súde predtým, ako vlády členských štátov vykonajú vymenovania“.

Činnosť výboru sa začala 1. marca 2010 bezprostredne po tom, čo nadobudli účinnosť dve rozhodnutia č.  2010/124/UE  a  č.  2010/125/UE z 25. februára 2010, v ktorých Rada Európskej únie stanovila pravidlá činnosti výboru a vymenovala predsedu a členov prvého výboru.

composition titre

Zloženie

Zverejňovač príspevkov

Committee Footer web content element