Data Protection - comite255

Privacy statement

Právne vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Výbor ustanovený v článku 255 ZFEÚ udržiava toto webové sídlo s cieľom zlepšiť prístup verejnosti k informáciám o svojich činnostiach. Naším cieľom je, aby tieto informácie boli aktuálne a správne. Výbor však neprijíma žiadnu zodpovednosť ani záväzok v súvislosti s materiálmi na tomto webovom sídle. Tieto materiály:

  • sú informácie všeobecnej povahy, ktoré sa nevzťahujú na konkrétnu situáciu určitej osoby alebo subjektu,
  • nemusia byť vyčerpávajúce, úplné, správne ani aktuálne,
  • niekedy sú prepojené s externými webovými sídlami, nad ktorými nemá výbor žiadnu kontrolu a za ktoré nenesie žiadnu zodpovednosť,
  • nepredstavujú odborné ani právne poradenstvo (ak potrebujete konkrétnu radu, obráťte sa vždy na príslušného kvalifikovaného odborníka).

Upozorňujeme, že nie je možné zaručiť, že dokument dostupný online je presnou kópiou oficiálne prijatého textu. Za autentické znenie právnych predpisov Európskej únie sa považuje len znenie uverejnené v elektronickej verzii Úradného vestníka Európskej únie.

Snažíme sa minimalizovať problémy spôsobené technickými chybami. Niektoré údaje alebo informácie na našom webovom sídle však môžu byť vytvorené alebo štruktúrované v súboroch alebo formátoch, ktoré nie sú bezchybné, a nemôžeme zaručiť, že takéto problémy nenarušia alebo inak neovplyvnia naše služby. Ak nás upozorníte na prípadné chyby, našou snahou bude ich opraviť. Výbor však neprijíma žiadnu zodpovednosť za priamu alebo nepriamu škodu, ktorá môže vzniknúť v dôsledku používania tohto webového sídla.