Comite255 functioning - comite255

fonctionnement title

Fungovanie

content

 

step 1 of the procedure

Kandidatúra

Kandidatúra na funkciu sudcu alebo generálneho advokáta Súdneho dvora alebo Všeobecného súdu Európskej únie sa doručuje Generálnemu sekretariátu Rady.

 

step 2 of the procedure

Postúpenie kandidatúry

Generálny sekretariát ju postúpi predsedovi výboru.

 

step 3 of the procedure

Preskúmanie spisu

Výbor spis preskúma.

Môže požiadať vládu dotknutej krajiny a kandidáta, aby ku kandidatúre poskytli doplňujúce informácie.

 

step 4 of the procedure

Vypočúvanie kandidáta

Členovia výboru následne kandidáta hodinu vypočúvajú. Pokiaľ ide o návrh na obnovenie mandátu sudcu alebo generálneho advokáta, ktorí už túto funkciu vykonávajú, preskúmanie sa vykoná bez vypočúvania kandidáta.

 

step 5 of the procedure

Odôvodnené stanovisko

Výbor vydá odôvodnené stanovisko, ktoré sa zašle zástupcom vlád členských štátov.