Zloženie - comite255

composition title

Zloženie

Composition

Súčasní členovia výboru

Výbor sa skladá zo siedmich osôb vybraných spomedzi bývalých členov Súdneho dvora a Všeobecného súdu Európskej únie, členov najvyšších vnútroštátnych súdov a uznávaných odborníkov v oblasti práva, pričom jedného z nich navrhne Európsky parlament.

Členov výboru vymenúva na obdobie štyroch rokov Rada na podnet predsedu Súdneho dvora.

Od 1. marca 2018 je predsedom výboru Christiaan Timmermans. V súčasnosti sú členmi výboru: Christiaan Timmermans, Simon Busuttil, Frank Clarke, Carlos Lesmes Serrano, Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, Andreas Voßkuhle a Mirosław Wyrzykowski (pozri rozhodnutie Rady č. 2017/2262 zo 4. decembra 2017).

[pozri tiež Predchádzajúce zloženie výboru]

Zverejňovač príspevkov

Christiaan Timmermans

Narodený v roku 1941; referendár na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev (1966 – 69); úradník Európskej komisie (1969 – 77); doktor práv (Univerzita v Leidene, 1973); profesor európskeho práva na Univerzite v Groningene (1977 – 89); zastupujúci sudca odvolacieho súdu v Arnheme; zástupca generálneho riaditeľa právneho servisu Európskej komisie (1989 – 2000); vedúci Katedry európskeho práva v oblasti súdnej ochrany na Univerzite v Amsterdame (1997 – 2004) a hosťujúci profesor na Univerzite v Cambridge a na Fordham Law School (New York); sudca Súdneho dvora (2000 – 2010); vedúci katedry Pietera Sandersa na Právnickej fakulte Univerzity v Rotterdame (2010 – 2012); držiteľ ocenenia Fernand Braudel Fellowship od Európskeho univerzitného inštitútu vo Florencii (2011); podpredseda kontrolnej komisie orgánu pre finančnú kontrolu asociácie UEFA od roku 2012; člen etického výboru Európskej komisie od roku 2016; člen výboru ustanoveného v článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie od marca 2014 a predseda tohto výboru od marca 2018.

Simon Busuttil

Narodený v roku 1969; doktor práv (Maltská univerzita, 1993); Masters v odbore európskych štúdií (Univerzita v Sussexe, 1994); Magister Iuris v odbore medzinárodné právo (Maltská univerzita, 1995); člen Maltskej advokátskej komory (od roku 1994); hosťujúci prednášajúci na Maltskej univerzite; člen hlavnej maltskej vyjednávacej skupiny pre pristúpenie k EÚ (1999 – 2003); vedúci informačného strediska pre vzťahy medzi Maltou a EU zodpovedný za verejnú komunikačnú kampaň pred referendom o EÚ (1999 – 2003); poslanec Európskeho parlamentu (2004 – 2013); hovorca skupiny EĽS v rámci výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (2009 – 2013); podpredseda Nacionalistickej strany, Malta (2012 – 2013); líder opozície, predseda Nacionalistickej strany (2013 – 2017); člen Snemovne reprezentantov, Malta (od roku 2013); člen výboru ustanoveného v článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie od marca 2018.

Frank Clarke

Narodený v roku 1951; diplom v obore matematika a ekonómia na University College v Dubline (1972); Barrister‑at‑Law na King's Inns v Dubline (1973); Junior Counsel (1973 – 1985); Senior Counsel (1985 – 2004); profesor na King's Inns (1978 – 1995); predseda Advokátskej komory (1993 – 1995); Bencher na King's Inns (1995); člen rady Medzinárodnej asociácie advokátov (1997 – 2004), spolupredseda Fóra advokátov (1998 – 2002); predseda rady King's Inns (1999 – 2004); sudca Vrchného súdu (2004 – 2012); predseda Komisie pre druhé referendum o Lisabonskej zmluve (2009); sudca pôsobiaci na Griffith College v Dubline (od roku 2010); hosťujúci profesor na Trinity College v Dubline (od roku 2012); hosťujúci profesor na University College v Corku (od roku 2013); držiteľ ocenenia Griffith College Distinguished Fellowship (2017); sudca Najvyššieho súdu Írska (2012 – 2017); predseda Najvyššieho súdu (od roku 2017); člen výboru uvedeného v článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie od marca 2018.

Carlos Lesmes Serrano

Narodený v roku 1958; držiteľ diplomu v odbore právo Autonómnej univerzity v Madride (1980); sudca súdu v San Mateo, Castellón de la Plana (1984); právnik kancelárie prokurátora pri Provinčnom súde v Alicante (1984); prokurátor pri Vrchnom súde autonómneho regiónu Madrid (1985 – 1992); prokurátor pri Ústavnom súde (1992 – 1993); špecializovaný sudca komory Vrchného súdu autonómneho regiónu Valencia pre správne spory (1993 – 1996); generálny riaditeľ pre veci odopierania vojenskej služby z dôvodu svedomia (Ministerstvo spravodlivosti) (1996 – 2000); generálny riaditeľ pre vzťahy so správou súdnictva (Ministerstvo spravodlivosti) (2000 – 2004); predseda komory Vrchného súdu s celoštátnou pôsobnosťou pre správne spory (1997 – 2005); dočasne predseda Vrchného súdu s celoštátnou pôsobnosťou (2008 – 2009); sudca tretej komory (pre správne spory) Najvyššieho súdu (od roku 2010); predseda Najvyššieho súdu a Najvyššej súdnej rady (od roku 2013); člen výboru ustanoveného v článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie od marca 2018.

Maria Eugenia Martins De Nazare Ribeiro

Narodená v roku 1956; štúdium práva v Lisabone, Bruseli a v Štrasburgu; advogada v Portugalsku (1982 – 1984) a v Bruseli (1984 – 1986); nezávislá vedecká pracovníčka v Inštitúte európskych štúdií Slobodnej univerzity v Bruseli (1984 – 1985); referendárka u portugalského sudcu Súdneho dvora J. C. Moitinho de Almeida (1986 – 2000), následne u predsedu Súdu prvého stupňa B. Vesterdorfa (2000 – 2003); sudkyňa Všeobecného súdu Európskej únie (2003 – 2016), predsedníčka komory (2007 – 2010 a 2013 – 2016); predsedníčka výboru Všeobecného súdu pre „Rokovací poriadok“ (2013 – 2016); členka výboru uvedeného v článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie od marca 2018.

ANDREA VOßKUHLE

Narodený v roku 1963; štúdium práva na univerzitách v Bayreuthe a v Mníchove (1983 – 1989); doktor práv na univerzite v Mníchove (1992); univerzitná habilitácia na univerzite v Augsburgu (1998); vymenovaný za univerzitného profesora na univerzite vo Freiburgu, riaditeľ Inštitútu politických vied a filozofie práva (1999); vyučujúci na Inštitúte pre vedecké štúdie v Berlíne (2006 – 2007); riadny člen sekcie sociálnych vied na Akadémii vied v Berlíne a v Brandenburgu (od roku 2007) a na Nemeckej akadémii vied – Leopoldina (od roku 2018); podpredseda Spolkového ústavného súdu a predseda druhého senátu tohto súdu (od roku 2008); predseda Spolkového ústavného súdu (od roku 2010); člen výboru ustanoveného v článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie od marca 2014.

Mirosław Wyrzykowski

Narodený v roku 1950; doktor práv (Varšavská univerzita, 1975); univerzitná habilitácia (1986); profesor práva na Varšavskej univerzite (1991); vedúci odboru ústavných slobôd a práv na Úrade pre práva občanov (1988 – 1990); člen legislatívnej rady predsedu rady ministrov (1990 – 1993 a 1996 – 2001); profesor Švajčiarskeho inštitútu pre komparatívne právo (1990 – 1995); prodekan (1996 – 1999) a dekan (1996 – 1999) Právnickej fakulty Varšavskej univerzity; riaditeľ Centra konštitucionalizmu a právnej kultúry v Inštitúte pre veci verejné (1996 – 2001); hosťujúci profesor na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti (1997 – 2014); člen poradného právneho výboru ministra zahraničných vecí (1999 – 2001 a 2012 – 2016); sudca Ústavného súdu (2001 – 2010); predseda výboru právnych vied na Poľskej akadémii vied (2011 – 2015); prednášajúci okrem iných na univerzitách v Paríži (Sorbonna), v Bonne, Sydney, Konstanci a Bayreuthe; člen výboru ustanoveného v článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie od februára 2016. 

Committee Footer web content element