Home Comite255 - comite255

titre général pour les 4 pages / footer ?

ODBOR

IZ ČLENA 255 POGODBE O DELOVANJU EVROPSKE UNIJE

Avant propos home page

Predgovor

Sodnike in generalne pravobranilce Sodišča in Splošnega sodišča Evropske unije v medsebojnem soglasju imenujejo vlade držav članic po posvetovanju z odborom, določenim v členu 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Ta odbor je bil ustanovljen z Lizbonsko pogodbo, ki je začela veljati 1. decembra 2009. Njegova naloga je, da „preden vlade držav članic imenujejo kandidate […], da mnenje o ustreznosti kandidatov za opravljanje nalog sodnika in generalnega pravobranilca Sodišča in Splošnega sodišča“.

Dejavnost odbora se je začela 1. marca 2010, takoj po začetku veljavnosti sklepov št. 2010/124/EU in št. 2010/125/EU , s katerima je Svet Evropske unije določil pravila delovanja odbora ter imenoval predsednika in člane prvega odbora.

composition titre

Sestava

Objavi pripomočke