Home Comite255 - comite255

titre général pour les 4 pages / footer ?

content

LE COMITÉ

PRÉVU PAR L'ARTICLE 255 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE

Avant propos home page

content

Predgovor

Sodnike in generalne pravobranilce Sodišča in Splošnega sodišča Evropske unije v medsebojnem soglasju imenujejo vlade držav članic po posvetovanju z odborom, določenim v členu 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Ta odbor je bil ustanovljen z Lizbonsko pogodbo, ki je začela veljati 1. decembra 2009. Njegova naloga je, da „preden vlade držav članic imenujejo kandidate […], da mnenje o ustreznosti kandidatov za opravljanje nalog sodnika in generalnega pravobranilca Sodišča in Splošnega sodišča“.

Dejavnost odbora se je začela 1. marca 2010, takoj po začetku veljavnosti sklepov št. 2010/124/EU in št. 2010/125/EU , s katerima je Svet Evropske unije določil pravila delovanja odbora ter imenoval predsednika in člane prvega odbora.

composition titre

content

Sestava

Objavi pripomočke

Committee Footer web content element