Sammansättning - comite255

composition title

Sammansättning

Composition

Kommitténs nuvarande ledamöter

Kommittén ska bestå av sju personer utsedda bland före detta ledamöter av domstolen och tribunalen, ledamöter av nationella högsta domstolar och jurister med allmänt erkända kvalifikationer, varav en ska föreslås av Europaparlamentet.

Ledamöterna i kommittén utses av rådet på initiativ av domstolens ordförande för en period av fyra år.

Sedan den 1 mars 2018 är Christiaan Timmermans kommitténs ordförande. Kommittén består för närvarande av Christiaan Timmermans, Simon Busuttil, Frank Clarke, Carlos Lesmes Serrano, Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, Andreas Voßkuhle och Mirosław Wyrzykowski (se rådets beslut 2017/2262 av den 4 december 2017).

[se även Kommitténs tidigare sammansättning]

 

 

Innehållspublicerare

Allan Rosas

Född 1948; juris doktor vid Åbo universitet; professor i juridik vid Åbo universitet (1978–1981) och vid Åbo Akademi (1981–1996); föreståndare för Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi (1985–1995); företrädare för den finska regeringen som medlem i eller rådgivare åt de finska delegationerna vid olika internationella konferenser och sammanträden; medlem och sakkunnig i juridiska regeringskommittéer och riksdagsutskott i Finland samt vid Förenta nationerna, Unesco, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och Europarådet (1977–1995); direktör och juridisk chefsrådgivare vid Europeiska kommissionens rättstjänst, med ansvar för yttre förbindelser (1995–2001); biträdande generaldirektör för Europeiska kommissionens rättstjänst (2001–2002); domare vid domstolen (2002–2019); gästprofessor vid College of Europe, universitet i Gent och Helsingfors universitet samt hedersdoktor vid Åbo universitet; ledamot av Europeiska kommissionens oberoende etikkommitté sedan 2019.

Mirosław Wyrzykowski

Född 1950; juris doktor (universitetet i Warszawa, 1975); docent (1986); professor i rättsvetenskap vid universitetet i Warszawa (1991); chef för avdelningen för konstitutionella friheter och rättigheter hos kommissionären för medborgerliga rättigheter (1988-1990); ledamot av premiärministerns lagstiftningsråd (1990-1993 och 1996-2001); professor vid det schweiziska institutet för komparativ rätt (1990-1995); prodekanus (1996-1999) och dekanus (1996-1999) för rättsvetenskapliga fakulteten vid universitetet i Warszawa; direktör för Centrum för konstitutionalism och rättskultur vid institutet för offentliga angelägenheter (1996-2001); gästprofessor vid Central European University i Budapest (1997-2014); ledamot av utrikesministerns rådgivande rättsliga kommitté (1999-2001 och 2012-2016); domare i författningsdomstolen (2001-2010); ordförande för den rättsvetenskapliga kommittén vid den polska vetenskapsakademin (2011-2015); lektor vid bland annat universiteten i Paris (Sorbonne), Bonn, Sydney, Konstanz, Bayreuth; ledamot av kommittén enligt artikel 255 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt sedan mars 2018.

Frank Clarke

Född 1951; examen i matematik och ekonomi från University College, Dublin (1972); Barrister-at-Law, King's Inns, Dublin (1973); Junior Counsel (1973-1985); Senior Counsel (1985-2004); professor vid King's Inns (1978-1995); ordförande i Bar Counsil (1993-1995); Bencher of King's Inns (1995); ledamot av internationella advokatsamfundets styrelse (1997-2004), delat ordförandeskap för Forum for Barristers and Advocates (1998-2002); ordförande i King's Inns styrelse (1999-2004); domare i High Court (2004-2012); ordförande för valkommissionen i den andra folkomröstningen om Lissabonfördraget (2009); Judge in Residence vid Griffith College, Dublin (sedan 2010); adjungerad professor, Trinity College, Dublin (sedan 2012); adjungerad professor, University College, Cork (sedan 2013); Griffith College Distinguished Fellowship Award (2017); domare i Irlands högsta domstol (2012-2017); ordförande i högsta domstolen (sedan 2017); ledamot av kommittén enligt artikel 255 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt sedan mars 2018.

Carlos Lesmes Serrano

Född 1958; jur kand från Universidad Autónoma de Madrid (1980); domare i domstolen i San Mateo, Castellón de la Plana (1984); jurist vid åklagarmyndigheten vid distriktsdomstolen i provinsen Alicante (1984); åklagare vid överdomstolen i den autonoma regionen Madrid (1985-1992); åklagare vid författningsdomstolen (1992-1993); specialdomare på avdelningen för tvistiga förvaltningsrättsliga mål vid överdomstolen i den autonoma regionen Valencia (1993-1996); generaldirektör för Samvetsvägran (justitieministeriet) (1996-2000); generaldirektör för Förbindelser med domstolsväsendet (justitieministeriet)(2000-2004); ordförande på avdelningen för tvistiga förvaltningsrättsliga mål vid nationella överdomstolen (1997-2005); tillförordnad ordförande i den nationella överdomstolen (2008-2009); domare på tredje avdelningen (för tvistiga förvaltningsmål) i högsta domstolen (sedan 2010); ordförande i högsta domstolen och i generalstyrelsen för rättsväsendet (sedan 2013); ledamot av kommittén enligt artikel 255 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt sedan mars 2018.

Maria Eugenia Martins De Nazare Ribeiro

Rojena leta 1956; študij prava v Lizboni, Bruslju in Strasbourgu; advogada na Portugalskem (1982–1984) in v Bruslju (1984–1986); svobodna raziskovalka na Institut d’études européennes de l’université libre de Bruxelles (1984–1985); strokovna sodelavka pri portugalskem sodniku na Sodišču, J. C. Moitinhu de Almeidi (1986–2000), nato pri predsedniku Sodišča prve stopnje, B. Vesterdorfu (2000–2003); sodnica na Splošnem sodišču Evropske unije (2003–2016), predsednica senata (2007–2010 in 2013–2016); predsednica odbora za Poslovnik Splošnega sodišča (2013–2016); članica odbora, določenega v členu 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije, od marca 2018.

Andrea Voßkuhle

Född 1963; juridikstudier vid universiteten i Bayreuth och München (1983-1989); juris doktor vid universitetet i München (1992); docent vid universitetet i Augsburg (1998); utnämnd till universitetsprofessor vid universitetet i Freiburg im Breisgau, direktör för institutet för statsvetenskap och rättsfilosofi (1999); fellow vid Wissenschaftskolleg i Berlin (2006-2007); medlem av avdelningen för statsvetenskap vid Berlin-Brandeburgische Akademie der Wissenschaften (sedan 2007) och Deutsche Akademie der Wissenschaften - Leopoldina (sedan 2018); vice-ordförande i Tysklands författningsdomstol och ordförande på andra avdelningen i denna domstol (sedan 2008); ordförande i Tysklands författningsdomstol (sedan 2010); ledamot av kommittén enligt artikel 255 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt sedan mars 2014.

Julia Laffranque

Född 1974; juridikstudier: Hamburgs universitet (Tyskland), Tartus universitet (Estland); LL.M (Magistra legum), Westfälische Wilhelms-universitetet, Münster (Tyskland); forskarutbildning: Kiels universitet (Tyskland), Europeiska universitetsinstitutet (Florens, Italien); jur.dr., Tartus universitet (Estland); expert på EU-rätt, chef för avdelningen för EU-rätt och utrikes förbindelser samt biträdande generalsekreterare vid justitieministeriet (Estland) (1996–2004); utstationerad vid Europeiska kommissionens juridiska avdelning, justitieministerierna i Frankrike respektive Sverige, Conseil d’État i Frankrike och Federala förvaltningsdomstolen i Tyskland; lektor och biträdande professor i EU-rätt vid olika universitet 1999–2010; professor i EU-rätt vid Tartus universitet 2011–2016; sedan 2016 gästprofessor; domare vid Högsta domstolen i Estland (2004–2011 och 2020); ledamot av Permanenta skiljedomstolen (2011–2016); domare i Europadomstolen (2011–2020); biträdande direktör vid Europeiska rättsakademin (ERA) 2021; ordförande för Internationella federationen för europeisk rätt (FIDE) (2010–2021), ordförande för Europarådets rådgivande råd med europeiska domare (2008–2010), ledamot av vetenskapliga kommittén inom ramen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA).

Committee Footer web content element