Data Protection - comite255

Privacy statement

Ansvarsfriskrivning

Den kommitté som inrättas genom artikel 255 i EUF-fördraget har skapat denna webbplats för att förbättra allmänhetens tillgång till information om kommitténs verksamhet. Vårt mål är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt. Kommittén frånsäger sig dock allt ansvar för innehållet på webbplatsen. Följande bör påpekas om innehållet:

  • Det rör sig endast om allmän information som inte riktas till någon enskild fysisk eller juridisk person.
  • Informationen är inte nödvändigtvis heltäckande, fullständig, korrekt eller uppdaterad.
  • Informationen är ibland länkad till externa webbplatser, över vilka kommittén saknar kontroll och för vilka kommittén frånsäger sig allt ansvar.
  • Informationen ska inte ses som yrkesmässig eller juridisk rådgivning (om du behöver särskild rådgivning bör du alltid vända dig till en kvalificerad fackman).

Observera att det inte kan garanteras att ett dokument som är tillgängligt online exakt återger den officiellt antagna texten. Endast EU-lagstiftning som har offentliggjorts i den elektroniska upplagan av Europeiska unionens officiella tidning är att anse som giltig.

Vi strävar efter att så långt som möjligt undvika störningar på grund av tekniska problem. En del uppgifter eller information på vår webbplats kan dock ha skapats eller strukturerats i filer eller format som inte är felfria och vi kan inte garantera att den service vi tillhandahåller kommer att vara fri från avbrott eller andra störningar som har att göra med sådana problem. Vi försöker rätta till de felaktigheter som kommer till vår kännedom. Kommittén frånsäger sig dock allt ansvar för direkta eller indirekta skador som användningen av denna webbplats kan orsaka.